Hipoteka

Založna izjava je izjava, odnosno saglasnost vlasnika stana da se na njegovoj nepokretnosti zasnuje hipoteka. Založnu izjavu sačinjava notar ili pravna služba banke, notar je solemnizuje, a potpisuje je prodavac nekretnine.

Kada kupujete stan na kredit, na stanu koji kupujete uspostavlja se hipoteka radi obezbeđenja potraživanja banke. U praksi založna izjava se sačinjava i potpisuje neposredno pre overe ugovora o kupoprodaji neokretnosti i nju potpisuje prodavac koji je u tom trenutku i dalje vlasnik stana. Javni beležnik koji je sačinio založnu izjavu istu dostavlja nadležnoj službi za katastar nepokretnosti radi upisa hipoteke. U većini slučajeva odmah nakon dobijanja potvrde prijema dokumenta od strane katastra, banka je spremna da plasira kredit, sem u slučajevima kada je pravna služba banke definisala da je, zbog vrste nekretnine koja je predmet hipoteke, neophodno dostaviti rešenje o upisu hipoteke. U tom slučaju potrebno je da Katastar donese rešenje o upisu hipoteke (proces traje nekoliko dana ) i tada banka plasira sredstva stambenog kredita.


 

Hipoteka predstavlja založno pravo na nepokretnosti koje ovlašćuje poverioca da naplati svoje potraživanje prodajom nepokretnosti, u slučaju da dužnik ne isplati dug. Hipoteka predstavlja sredstvo obezbeđenja banci za plasirani stambeni kredit, ukoliko klijent ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze po kreditu, banka će se prodajom nekretnine naplatiti i namiriti svoje potraživanje.

Nepokretnost na kojoj je uspostavljena hipoteka u vlasništvu je klijenta, odnosno kupca, tako da on u tom stanu može živeti, iznajmiti ga, pa čak i prodati.

Predmet hipoteke može biti:

  1. Uknjižena nepokretnost koja se kupuje ili druga uknjižena nepokretnost koja nema tereta i svojom procenjenom vrednošću odgovara traženom iznosu kredita;
  2. Neuknjižena, 100% izgrađena nepokretnost za koju nije izdata Upotrebna dozvola;
  3. Neuknjižena nepokretnost u izgradnji (min. 80% izgrađenosti);
  4. Nepokretnost iz postupka legalizacije za koju je izdato Rešenje o naknadnom izdavanju građevinske i upotrebne dozvole. U svim navedenim slučajevima predmet hipoteke mora odgovarati vrednošću i ne sme imati upisanih tereta.