FAQ

 • Kredit

 • Da li se plate mogu udružiti?

  Jedna od mnogobrojnih pogodnosti stambenih u odnosu na druge vrste kredita je mogućnost udruživanja plata. Plata može biti udružena sa platom supružnika, roditelja, prijatelja...pod uslovom da ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.

 • Da li se odlučiti za fiksnu, varijabilnu ili kombinovanu kamatnu stopu?

  Ono što ćete prvo primetiti jeste da je u ponudi banaka uvek niža fiksna kamatna stopa u odnosu na varijabilnu. Ukoliko odaberete fiksnu kamatnu stopu od početka otplate kredita imaćete jasnu sliku mesečnih obaveza po pitanju otplate kredita i neće biti odstupanja, što može činiti izvesnu sigurnost u planiranju obaveza i budžeta.

  Varijabilna kamatna stopa je podložna promeni ali ne uvek u smislu da će rata vašeg kredita da raste već da ona može da bude i manja u toku vremena otplate kredita. U okviru varijabilne kamatne stope postoje dva elementa: fiksni (marža banke) i promenljivi, koji zavisi od kretanja EURIBORa ili BELIBORa. Visina kamane stope kod ovih kredita se može menjati, a samim tim i iznos ukupne kamate koju trebate da platite.

  Ako uzimate kredit indeksiran u evrima, promenljivi deo kamatne stope zavisiće od EURIBOR-a , ukoliko se odlučite za kredit u dinarima, promenljivi deo kamate biće uslovljen kretanjem BELIBOR-a.

  Često u ponudi za stambene kredite banke nude i mešovitu ili kombinovanu kamatnu stopu, ona podrazumeva početni period otplate kredita ugovoren sa fiksnom kamatnom stopom (najčešće period od tri do pet godina), a po isteku tog perioda klijent kredit plaća po ugovorom definisanoj varijabilnoj kamatnoj stopi.

 • Zašto je potrebno životno osiguranje uz stambeni kredit?

  Kupovina nekretnine i stambeni kredit predstavljaju jednu od važnih životnih odluka, samim tim predstavljaju pravi moment za uzimanje životnog osiguranja. Većina banaka insistira na polisi životnog osiguranja koja je dodatno sredstvo obezbeđenja po stambenom kreditu jer je polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist banke. I za klijenta polisa životnog osiguranja predstavlja dodatnu sigurnost i obezbeđenje.

  Period otplate stambenog kredita najčešće je dug i do 30 godina i za to vreme posoji rizik da dođe do niza nepredviđenih okolnosti i nesrećnih događaja. Važnost polise životnog osiguranja možemo objasniti na sledećem primeru: recimo da klijent uzima kredit na 30 godina. U toku trajanja kredita npr. posle desete godine otplate klijent doživi nesrećni slučaj u kom nastrada, obaveza otplate duga po stambenom kreditu pada na porodicu odnosno naslednike. Pitanje je da li će porodica biti u finansijskoj mogućnosti da nastavi otplatu kredita. Ukoliko klijent ima polisu životnog osiguranja dug po kreditu u slučaju smrti izmiruje osiguravajuće društvo, a porodica i naslednici zadržavaju nekretninu u vlasništu.

 • Šta je NKOSK?

  NKOSK je skraćenica za Nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenih kredita sa kojom banke rade.

  Za sada NKOSK ima potpisane ugovore o saradnji sa 22 banke u Srbiji. Na bazi tih ugovora, poslovna banka Korporaciji za osiguranje nudi svaki pojedinačni kredit koji zadovoljava uslove postavljene od strane Nacionalne korporacije. Premija osiguranja se plaća samo jednom, prilikom realizacije stambenog kredita. Polisa NKOSK osiguranja pokriva rizik koji nastaje u slučaju da dođe do zastoja u otplati kredita, odnosno pokriva deo kredita dok problem ne bude rešen, bilo od strane klijenta, bilo od strane banke, i dok se kredit ne vrati u redovne tokove otplate ili naplati iz hipoteke. Iznos premije osiguranja zavisi od LTV racia. Što je LTV racio viši, premija osiguranja je veća i obrnuto. Odlukom da je prihvatila osiguranje određenog kredita, NKOSK preuzima deo rizika naplativosti tog kredita, što u praksi znači da 75% neto gubitka banke po osnovu nenaplaćenog kredita snosi Korporacija. Preuzimanjem dela rizika NKOSK snižava ukupan rizik banke što utiče na smanjenje kamatne stope koju banka naplaćuje klijentu.

 • Na koji način osiguranje NKOSK-a smanjuje rizik banci?

  U slučaju da klijent kasni sa otplatom kredita, banka u ovakvim slučajevima u dogovoru sa klijentom može da na određeno vreme odloži rok otplate kredita, odnosno da predloži restruktuiranje kredita. Ovakvom vidu rešenja se pribegava kada se ustanovi da klijent samo privremeno nije u mogućnosti da na vreme izmiruje svoje obaveze oko otplate kredita ali će u skorije vreme biti ponovo platežno sposoban.

  Ugovorom koji je NKOSK zaključila sa bankom predviđeno je da, u slučaju da korisnik prestane sa otplatom NKOSK isplaćuje sve zaostale rate, odnosno dospele anuitete do momenta otkaza ugovora o stambenom kreditu i nastavlja sa otplatom anuiteta do prodaje nepokretnosti nad kojom je konstituisana hipoteka.

  Banka je u obavezi da, dok Korporacija plaća anuitete, preduzima potrebne radnje da do prodaje nekretnine dođe bez odlaganja. Nakon prodaje nepokretnosti vrši se raspodela sredstava ostvarenih prodajom i u slučaju da ostvarena cena nije dovoljna da pokrije potraživanje banke, Korporacija pokriva banci 75% eventualnog neto gubitka.

  Za iznos ostvarenog gubitka Korporacija će preduzeti radnje u cilju zaštite svojih prava u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

 • Da li se osiguranje NKOSKa može preneti u drugu banku u slučaju refinansiranja kredita?

  Kako se dešava da se kamatne stope na tržištu menjaju, može se desiti da dođe do značajnijih promena i da nakon realizacije vašeg stambenog kredita dođe do tržišne promene kamatne stope ili nekih drugih vama bitnih elemenata kredita, što vas može podstaći da razmišljate o refinansiranju stambenog kredita.

  Kod refinansiranja već osiguranog kredita, pored troškova obrade kredita koji iznose 30 evra, nije potrebno ponovo platiti premiju osiguranja. Naravno pod uslovom da nije došlo do promene parametara kredita poput rasta LTV racia, valute kredita, kreditne zaduženosti. Tačan iznos eventualne doplate utvrđuje se nakon pregleda dokumentacije od strane pravne službe NKOSKa.

 • Da li je moguća prevremena otplata kredita?

  Da, prevremena otplata kredita može biti potpuna ili delimična. Potpuna ili delimična otplata stambenog kredita može se izvršiti u bio kom trenutku jednostavnim podnošenjem pisanog zahteva u filijali banke. Prilikom delimične otplate klijent može izabrati da mu rata ostane ista a da se skrati period otplate kredita il da rok ostane nepromnjen uz manju ratu. Troškovi potpune ili delimične prevremene otplate definisani su ZZKFU i banke su u obavezi da ga primenjuju.

  Korisnik ima pravo da u bilo kom momentu, u potpunosti ili delimično, izvrši svoje obaveze iz ugovora o kreditu, u kom slučaju ima pravo na umanjenje ukupne cene kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja tog ugovora (prevremena otplata). Banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je za period prevremene otplate ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti ako je ugovorena fiksna ili promenljiva nominalna kamatna stopa. Naknada iz stava 2. ovog člana može se ugovoriti do visine pretrpljene štete zbog prevremene otplate, a najviše do 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu duži od jedne godine; ako je ovaj period kraći, ova naknada ne može biti veća od 0,5% iznosa prevremeno otplaćenog kredita. Banka može tražiti naknadu iz stava 2. ovog člana pod uslovom da je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.

 • Šta je LTV racio?

  LTV racio (loan–to–value ratio) predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine koja se kupuje i koja se stavlja pod hipoteku, pomnožen sa 100.

  Ako predmet kupovine nije ujedno i predmet hipoteke, LTV racio predstavlja odnos između iznosa kredita banke i procenjene vrednosti nekretnine nad kojom se uspostavlja hipoteka pomnožen sa 100.

  Tarifa Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita

  Visina premije osiguranja

  Model 1 – nekretnina koja se kupuje je istovremeno i nekretnina na koju se uspostavlja hipoteka.

  LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine koja se kupuje i stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100.

  Model 2 – nekretnina nad kojom se uspostavlja hipoteka nije nekretnina koja je predmet kupovine.

  LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i procenjene vrednosti nekretnine nad kojom se uspostavlja hipoteka pomnožen sa 100.

  Valutna indeksacija kredita

  LTV≤70

  70<LTV≤80

  80<LTV≤90

  EUR

  1,50%

  2,50%

  3,50%

  CHF

  1,95%

  2,95%

  3,95%

  RSD

  1.35%

  2.35%

  3.35%

 • Da li se kredit može plasirati ako nekretnina nije uknjižena?

  Kredit se može plasirati i ako nekretnina nije uknjižena, odnosno ako se nekretnina vodi kao objekat u izgradnji, ali pre plasmana svakog stambenog kredita potrebno je izvršiti upis hipoteke u korist banke na nekretnini koja je predmet obezbeđenja.

 • Opšta pitanja

 • Šta se smatra prvim stanom?

  Prvim stanom smatra se stan, odnosno porodična stambena zgrada, odnosno svojinski udeo na stanu kao i svojinski udeo na porodičnoj stambenoj zgradi koji kupuje osoba koja nema i nije imala nekretninu ili svojinski udeo u nekretnini počev od 01. jula 2006 godine.

  Klijent koji kupuje svoj prvi stan direktno od investitora koji je u PDV sistemu i koji se prvi put prodaje biće oslobođen od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i samim tim je u mogućnosti da traži povrat plaćenog poreza na dodatu vrednost odnosno PDV-a koji je plaćen kroz kupoprodajnu cenu.

  Oslobađanje se vezuje za kvadraturu stana, odnosno kupac prvog stana je oslobođen plaćanja poreza za površinu do 40 m², i do 15 m² po svakom članu njegovog domaćinstva (ako od 01. jula 2006. godine nisu imali u svojini nekretninu na teritoriji Republike Srbije).

  Ako je površina stana koji kupac kupuje veća od površine na koju se može ostvariti oslobađanje poreza na dodatu vrednost (po navedenoj računici 40 m² + 15 m² za svakog člana domaćinstva) onda se porez na prenos apsolutnih prava plaća na razliku te dve površine.

  Ukoliko klijent kupuje svoj prvi stan/kuću od fizičkog lica, klijent će biti oslobođen od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ali nema mogućnost da traži povraćaj PDV-a. Oslobađanje se kao i u prethodnom slučaju vezuje za kvadraturu stana, odnosno kupac prvog stana je oslobođen plaćanja poreza za površinu do 40 m² i za članove njegovog porodičnog domaćnstva do 15 m² po svakom čalnu.

  Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veća od površine na koju se može ostvariti oslobađanje poreza onda se porez na prenos apsolutnih prava plaća na razliku te dve površine.

  Situacija kada klijent kupuje stan/kuću a već ima nekretninu u vlasništvu

  Ukoliko klijent kupuje stan/kuća a već ima nekretninu u vlasništvu, klijent je u obavezi da plati 2,5% od ugovorene cene stana (to je dinarski iznos cene nekretnine iz konačnog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti), s tim što Poreska uprava ukoliko proceni da je ugovorena cena niža od tržišne vrednosti nepokretnosti istu određuje u skladu sa svojim kriterijumima.

  Porez na prenos apsolutnih prava se plaća u roku od 15 dana od dana prijema Rešenja, odnosno od dana kada kupac potpiše da mu je poresko rešenje uručeno.

 • Dokumentacija potrebna za refundaciju PDV-a

  Kupac, nakon što u potpunosti isplati kupoprodajnu cenu stana, od prodavca koji je privredno društvo dobija potvrdu da je u celosti isplatio iznos. Zahtev za povraćaj PDV-a predaje se nadležnoj poreskoj upravi (obrazac RFN). Pravilnik ne određuje rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a.

  Osim zahteva neophodno je priložiti i sledeće dokumente:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Uverenje o državljanstvu
  3. Dokaz o prebivalištu (lična karta ili prijava boravka)
  4. Overena kopija Ugovora o kupoprodaji
  5. Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazana visina PDV-a
  6. Dokaz da je ugovorena cena stana u potpunosti isplaćena – potvrda prodavca
  7. Overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan koja se daje na obrascu IKPS PDV

  Potrebna dokumentacija za refundaciju (povraćaj) PDV-a ako kupac podnosi zahtev za refundaciju i za članove domaćinstva:

  1. Dokaz o srodstvu (izvod iz matične knjige venčanih za supružnika koji nije sstariji od 6 meseci, original ili overena fotokopija, izvod iz matične knjige rođenih za decu original ili overena fotokopija).
  2. Overena fotokopija lične karte za sve članove domaćinstva ili uverenje o prebivalištu, original ili overena fotokopija.
  3. Poresko uverenje izdato od nadležnog organa lokalne samouprave da li se podnosilac zahteva vodi ili ne kao obveznik poreza na imovinu od 01.07.2006 godine.

  Nadležni poreski organ po sprovedenom postupku kontrole i ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV-a.

 • Koja je uloga javnog beležnika ili notara?

  U postupku kupoprodaje nekretnine javni beležnik ili Notar obavlja značajnu aktivnost u vezi sa raspolaganjem prava nad nekretninom, overom kupoprodajnog predugovra i ugovora. Njegova odgovornost za ispravnost posla koji mu je poveren je izuzetno velika jer on vrši detaljnu proveru dostavljene dokumentacije i svojom overom je potvrđuje.

  Najjednostavnije možemo objasniti razliku između overe u Sudu i overe kod Javnog beležnika na sledeći način:

  Overa u Sudu je značila overu potpisa.
  Overa kod Javnog beležnika znači overu sadržine.

  TABELA TARIFE NOTARA

  Vrednost pravnog posla u dinarima

  Nagrada u bodovima

  Od

  Do

  1

  600.000

  60

  600.001

  2.500.000

  100

  2.500.001

  5.000.000

  140

  5.000.001

  7.000.000

  200

  7.000.001

  10.000.000

  240

  10.000.000

  14.000.000

  280

  Za vrednost pravnog posla preko 14.000.000 rsd, za svakih započetih 1.000.000 rsd, nagrada notara se povećava za 10 bodova, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova

  U ovom trenutku vrednost jednog boda iznosi 150,00 RSD +PDV

  Cena overe založne izjave umanjuje se za 60%

 • Šta mora da sadrži predugovor o kupoprodaji nepokretnosti?

  Predugovor postoji kako bi se kupac i prodavac precizno dogovorili oko svih važnih elemenata same prodaje: kapare, načina isplate, datuma iseljenja...

  Na predugovoru se navode podaci o samoj nepokretnosti: njena kvadratura, adresa, vlasništvo, ako je nekretnina uknjižena podaci iz katastra nepokretnosti koji obuhvataju redni broj upisa kao i broj katastarske parcele, podaci o pravnom sledu odnosno sticanju nekretnine.

  Navodi se precizno dogovorena cena nepokretnosti, visina kapare koju kupac plaća na dan potpisivanja predugovora, rok i dinamika isplate ugovorene cene.

  U okviru dokumentacije za podnošenje stambenog kredita dostavljanje predugovora (koji može i koji ne mora biti overen) je neophodno. Na osnovu podataka iz predugovora banka ima uvid ( uz procenu, list nepokretnosti i ostalu građevinsku dokumentaciju) u sve potrebne podatke o predmetu kupovine.

 • Zašto je potrebna polisa osiguranja nepokretnosti?

  Osiguranje imovine – vinkulacija, predstavlja instrument obezbeđenja kredita i vinkulira se u korist banke, to znači da u toku trajanja kredita prava iz osiguranja prenose se na banku, čime se ispunjava jedan od uslova banke za odobrenje kredita.

  Visina premije zavisi od vrednosti (građevinske vrednosti) nekretnine kao i izabranog paketa pokrića. Moguća dinamika plaćanja premije je mesečno, tromesečno, polugodišnje ili godišnje. Programom osiguranja imovine možete osigurati stambene objekte (nastanjene i nenastanjene) kao i pomoćne objekte (garaže, podrume).

  Osnovni paket osiguranja imovine podrazumeva pokriće od sledećih rizika:

  • Požarni rizici;
  • Rizik izlivanja vode iz instalacija;

  Dodatno se mogu osigurati: provalna krađa i razbojništvo, lom stakla, lom instalacija, odgovornost prema trećim licima, zemljotres.

 • Kada se plaća kapara i da li se može priznati kao učešće?

  Kapara se plaća prodavcu nekretnine i podatak o kapari se mora uneti u predugovor kao i u ugovor (koji se overava kod izabranog notara). Kapara se prihvata kao učešće.

 • Šta znači procena vrednosti nepokretnosti i ko može vršiti procenu?

  Procena vrednosti nepokretnosti je dokument kojim zvanični procenitelj utvrđuje realnu cenu stana koji želite da kupite. Tržišna vrednost nepokretnosti je procena najverovatnije tržišne cene koja bi bila ostvarena na određeni dan u uslovima fer prodaje. Da bi se utvrdila realna tržišna vrednost nekretnine, procenitelji prilikom izrade izveštaja uzimaju u obzir lokaciju, spratnost, podatke o grejanju, očuvanosti nekretnine, godini izgradnje, infrastrukturnom položaju nekretnine.

  Još jedan od bitnih elemenata prilikom definisanja tržišne vrednosti je i podatak o prometovanim nekreninama na istoj lokaciji u poslednjih mesec dana, taj podatak procenitelji dobijaju na osnovu podataka iz Katastra.

  Procenu nekretnine reguliše Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, tom delatnošću se mogu baviti samo licencirani procenitelji, bilo da se na tržištu pojavljuju kao fizička ili pravna lica. Ispit za procenitelje se polaže pri Ministarstvu finansija i na sajtu Ministarstva se može pronaći spisak svih ovlaćenih licenciranih procenitelja za teritoriju Republike Srbije.

  Šta se zapravo procenjuje?

  Procena se bazira na tri ključna parametra:

  • Tržišna vrednost nekretnine koja je najbitniji parametar jer predstavlja realnu vrednost i direktno utiče na maksimalni iznos kredita koji klijent može dobiti. Najčešće su tržišna vrednost i kupoprodajna cena nekretnine iste ili približne.
  • Građevinska vrednost nekretnine predstavlja cenu izgradnje samog objekta. Razlika između građevinske i tržišne vrednosti može biti različita i ona zavisi od faktora koji povećavaju tržišnu vrednost a to su lokacija, spratnost.
  • Likvidaciona vrednost nekretnine predstavlja tržišnu vrednost u uslovima hitne prodaje, što za banku može biti značajno ako dođe do prinudne naplate, aktiviranja hipoteke i prodaje nekretnine.
 • Šta je potrebno od dokumentacije iz Katastra za kupovinu stana?

  Status nekretnine proverava se na osnovu izvoda iz lista nepokretnosti koji nije stariji od 30 dana.

  Na osnovu dokumentacije pribavljene iz Katastra imaćete uvid u osnov sticanja nepokrenosti, broj suvlasnika, posedovanje ili neposedovanje upotrebne i građevinske dozvole, zabeležbe ukoliko postoje.

  Za nekretnine koje se vode kao objekti u izgradnji neophodno je dostaviti građevinsku dozvolu za zgradu u kojoj se nalazi stan kao i potvrdu o lokacijskoj dozvoli.

  Ukoliko je nekretnina neuknjižena potrebna je kompletna pravna dokumentacija od prvog do trenutnog vlasnika o regulisanom porezu na prenos apsolutnih prava.

  Tarifa Republičkog geodetskog zavoda

  Vrednost potraživanja  u rsd

  Naknada

  Do 6.000.000 rsd

  20.000 rsd

  Od 6.000.001

  Do 30.000.000

  50.000 rsd

  Od 30.000.001

  Do 60.000.000

  100.000 rsd

  Preko 60.000.001

  150.000 rsd

 • Kamata

 • Šta je kamata?

  Kamata je cena koja se plaća za korišćenje sredstava banke, ukoliko je izražena u procentima govorimo o kamatnoj stopi. Visina kamatne stope zavisi od vrste kredita, roka na koji se sredstva ustupaju, sredstava obezbeđenja kredita, naplate potraživanja, uslova na tržištu, konkurencije, stope inflacije, kreditnog rejtinga zemlje.

 • Šta je NKS?

  NKS je skraćenica za nominalnu kamatnu stopu .To je ona kamatna stopa koju određuje banka, odnosno cena po kojoj ćete platiti korišćenje sredstva stambenog kredita.

 • Šta je EKS?

  EKS je skraćenica za efektivnu kamatnu stopu, ona podrazumeva nominalnu kamatu i uključuje sve dodatne troškove (procenitelji, notar, katastar, osiguranja) koje klijent ima do momenta realizacije kredita. Banke su zakonski obavezne da vam predoče i upoznaju vas sa tim troškovima kao i da transparentno iskažu EKS.

 • Šta je EURIBOR?

  EURIBOR ili evropska međubankarska stopa predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu. Vrednost EURIBORa se svakodnevno utvrđuje.

 • Šta znači konformni, a šta proporcionalni metod obračuna kamatne stope?

  Razlika između KONFORMNE i PROPORCIONALNE metode obračuna kamatne stope je u tome što se konformna primenjuje kao složeni kamatni račun, odnosno kamata na kamatu, a proporcionalni kao prosta kamatna stopa.

  Kada je u pitanju kredit koji klijent uzima kod banke, efektivna kamatna stopa će biti veća pri korišćenju proporcionalne metode, jer se tada kamatna stopa obračunava na osnovno zaduženje a ne na otplaćeni deo kredita.

  Banke za obračun kamate koriste proporcionalni metod obračuna kamate, a u okviru mesečne rate otplaćuje deo glavnice i deo pripadajuće kamate.

 • Šta se podrazumeva pod interkalarnom kamatom?

  Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava tokom grejs perioda, odnosno u periodu između odobravanja kredita i otplate prve rate kredita.

  Najčešće se obračunava kao jednokratna procentualna naknada.

 • Šta znači kamatni rizik?

  Kamatni rizik je rizik promene kamatne stope u toku otplate kredita što direktno dovodi do promene visine rate kredita. Obaveze prema banci po osnovu uzetog kredita sastoje se u periodičnom (mesečnom) otplaćivanju rata. Ratu čini određeni deo glavnice i pripadajuće kamate. Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom, visina rate zavisi od promene kamatne stope i to je razlog zbog čega se prilikom uzimanja ovakvih kredita preuzima i kamatni rizk tj. rizik povećanja troškova u slučaju povećanja kamatne stope.

 • Hipoteka

 • Šta je hipoteka?

  Hipoteka predstavlja založno pravo na nepokretnosti koje ovlašćuje poverioca da naplati svoje potraživanje prodajom nepokretnosti, u slučaju da dužnik ne isplati dug. Hipoteka predstavlja sredstvo obezbeđenja banci za plasirani stambeni kredit, ukoliko klijent ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze po kreditu, banka će se prodajom nekretnine naplatiti i namiriti svoje potraživanje.

  Nepokretnost na kojoj je uspostavljena hipoteka u vlasništvu je klijenta, odnosno kupca, tako da on u tom stanu može živeti, iznajmiti ga, pa čak i prodati.

  Predmet hipoteke može biti:

  1. Uknjižena nepokretnost koja se kupuje ili druga uknjižena nepokretnost koja nema tereta i svojom procenjenom vrednošću odgovara traženom iznosu kredita;
  2. Neuknjižena, 100% izgrađena nepokretnost za koju nije izdata Upotrebna dozvola;
  3. Neuknjižena nepokretnost u izgradnji (min. 80% izgrađenosti);
  4. Nepokretnost iz postupka legalizacije za koju je izdato Rešenje o naknadnom izdavanju građevinske i upotrebne dozvole. U svim navedenim slučajevima predmet hipoteke mora odgovarati vrednošću i ne sme imati upisanih tereta.
 • Šta je založna izjava?

  Založna izjava je izjava, odnosno saglasnost vlasnika stana da se na njegovoj nepokretnosti zasnuje hipoteka. Založnu izjavu sačinjava notar ili pravna služba banke, notar je solemnizuje, a potpisuje je prodavac nekretnine.

  Kada kupujete stan na kredit, na stanu koji kupujete uspostavlja se hipoteka radi obezbeđenja potraživanja banke. U praksi založna izjava se sačinjava i potpisuje neposredno pre overe ugovora o kupoprodaji neokretnosti i nju potpisuje prodavac koji je u tom trenutku i dalje vlasnik stana. Javni beležnik koji je sačinio založnu izjavu istu dostavlja nadležnoj službi za katastar nepokretnosti radi upisa hipoteke. U većini slučajeva odmah nakon dobijanja potvrde prijema dokumenta od strane katastra, banka je spremna da plasira kredit, sem u slučajevima kada je pravna služba banke definisala da je, zbog vrste nekretnine koja je predmet hipoteke, neophodno dostaviti rešenje o upisu hipoteke. U tom slučaju potrebno je da Katastar donese rešenje o upisu hipoteke (proces traje nekoliko dana ) i tada banka plasira sredstva stambenog kredita.


   

Zatvori

Treba vam pomoć oko nečega?

Ne možete da nađete odgovor u našoj sekciji najčešće postavljanih pitanja?
Popunite formular ispod, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku.
Ili nas pozovite na: 011 44 25 000