FAQ

 • Opšta pitanja

 • Šta je refinansiranje kredita i kada bi trebalo to da razmotrim?

  Refinansiranje kredita znači zamenu postojećeg kredita novim kreditom, obično sa boljim uslovima. Trebalo bi da razmotrite refinansiranje ako možete da dobijete nižu kamatnu stopu, promenite vrstu kamatne stope ili skratite rok otplate kredita.

  Detaljnije

 • Kako funkcionira kreditna kartica i kako se razlikuje od debitne kartice?

  Kreditna kartica vam omogućava da pozajmite novac od banke do određenog limita za kupovinu dobara ili usluga. Debitna kartica, s druge strane, povlači novac direktno sa vašeg bankovnog računa.

  Detaljnije

 • Šta je grejs period kod kreditne kartice?

  Grejs period je vreme tokom kojeg možete platiti svoj celokupni saldo kreditne kartice bez naplate kamate. Obično je to između 21 i 30 dana od datuma izdavanja računa.

  Detaljnije

 • Kako se tumače i upoređuju ponude različitih banaka?

  Kada upoređujete ponude različitih banaka, trebali biste gledati ne samo na kamatnu stopu, već i na druge troškove vezane za kredit, kao što su troškovi obrade, troškovi osiguranja, godišnje održavanje kredita, itd. Takođe, obratite pažnju na uslove otplate - da li postoje penali za prevremenu otplatu, koliko je fleksibilan plan otplate, itd. Korisno je da za svaku ponudu izračunate efektivnu kamatnu stopu (EKS), koja uzima u obzir sve troškove kredita, a ne samo nominalnu kamatnu stopu.

  Detaljnije

 • Šta je bankarski ček?

  Bankarski ček je dokument izdat od strane banke kojim se obezbeđuje da će se određeni iznos novca platiti primaocu. Ovi čekovi su siguran način plaćanja, jer se novac unapred izdvaja sa računa izdavaoca čeka.

  Detaljnije

 • Koja je razlika između debitne i kreditne kartice?

  Debitne kartice omogućavaju vam pristup novcu na vašem tekućem računu. Sa druge strane, kreditne kartice vam omogućavaju da pozajmite novac od banke do određenog limita za plaćanje dobara ili usluga.

  Detaljnije

 • Šta je otpis duga?

  Otpis duga je proces gde poverilac, obično banka, odlučuje da otpiše deo ili ceo iznos duga koji dužnik ne može da vrati. Ovo se obično dešava kada je dužnik u ozbiljnim finansijskim poteškoćama. Ovo se dešava posle dugogodišnjeg pokušavanja da se dug naplati.Dugovanje svakkao ostaje zabeleženo u izveštaju kreditnog biroa sa statusom utuženja i onemogućava klijentu dalje zaduživanje

  Detaljnije

 • Kako se koristi devizni račun?

  Devizni račun je bankovni račun na koji se mogu uplaćivati sredstva u stranoj valuti. Ovaj račun se koristi za plaćanja u inostranstvu, primanje uplata iz inostranstva ili za čuvanje novca u stranoj valuti.

  Detaljnije

 • Šta je bankarska provizija?

  Bankarska provizija je naknada koju banka naplaćuje za pružanje određenih usluga, kao što su obrada kredita, održavanje računa, ili transakcije na bankomatima.

  Detaljnije

 • Kako se koristi overdraft?

  Overdraft vam omogućava da povučete više novca sa tekućeg računa nego što imate na njemu, do određenog limita. Kamata se obično naplaćuje na iznos koji prelazi saldo na računu.

  Detaljnije

 • Kako se otvara štedni račun?

  Štedni račun možete otvoriti u bilo kojoj banci. Potrebno je da predate određenu dokumentaciju koja obično uključuje ličnu kartu i dokaz o adresi. Takođe, moraćete da deponujete početni iznos na račun.

  Detaljnije

 • Šta je anuitet i kako se određuje?

  Anuitet je fiksni iznos koji se plaća na mesečnom ili godišnjem nivou za otplatu kredita. Određuje se na osnovu iznosa kredita, kamatne stope i roka otplate.

  Detaljnije

 • Koje su prednosti delimične prevremene otplate otplate kredita?

  Delimična prevremnea otplata kredita se odnosi na plaćanje većeg iznosa od minimalne mesečne rate. To može smanjiti ukupne kamate koje ćete platiti tokom otplate kredita i skratiti rok otplate.

  Detaljnije

 • Šta je revolving kreditna kartica?

  Revolving kreditna kartica je vrsta kreditne kartice koja vam omogućava da rotirate ili ponovo koristite dostupan limit nakon što ga otplatite. Otplaćujete samo minimum mesečne rate i kamata se naplaćuje na preostali dug.

  Detaljnije

 • Kako se postaje korisnik internet bankarstva?

  Da biste postali korisnik internet bankarstva, trebali biste posetiti filijalu banke ili se prijaviti putem njihove web stranice. Potrebno je popuniti prijavu, dobiti korisničko ime i lozinku, a zatim preuzeti i instalirati aplikaciju za internet bankarstvo.

  Detaljnije

 • Kako se otvara poslovni račun?

  Otvaranje poslovnog računa obično zahteva pružanje određene dokumentacije, kao što su dokazi o registraciji preduzeća, statut ili ugovor o osnivanju, identifikacioni dokumenti vlasnika i drugi relevantni dokumenti. Treba se obratiti banci radi detaljnog spiska potrebnih dokumenata.

  Detaljnije

 • Kako se odobravaju poslovni krediti?

  Proces odobravanja poslovnih kredita obično uključuje procenu finansijske stabilnosti preduzeća, kreditne istorije, poslovnog plana, prihoda i profita. Banke će takođe razmotriti vrstu poslovnog kredita koji se traži i njegovu namenu.

  Detaljnije

 • Kako funkcionišu kreditne linije za preduzeća?

  Kreditne linije za preduzeća su odobreni limiti kredita koji preduzećima omogućavaju pristup sredstvima po potrebi. Preduzeća mogu koristiti samo onoliko novca koliko im je potrebno, a kamata se naplaćuje samo na iznos koji koriste. Kreditna linija može biti rotirajuća ili nefleksibilna, sa različitim uslovima otplate.

  Detaljnije

 • Šta je medijacija u slučaju spora sa bankom?

  Medijacija je alternativni način rešavanja sporova između klijenta i banke. Medijacija uključuje angažovanje nezavisnog medijatora koji pomaže stranama u pronalaženju prihvatljivog rešenja za spor, umesto da se spor rešava putem sudskog postupka.

  Detaljnije

 • Kako se vrši procena vrednosti pokretnih stvari kod zaduživanja?

  Procena vrednosti pokretnih stvari se obično vrši od strane stručnjaka, kao što je ovlašćeni procenitelj. Oni analiziraju karakteristike i stanje predmetnih pokretnih stvari, kao što su automobili ili dragocenosti, kako bi odredili njihovu tržišnu vrednost.

  Detaljnije

 • Koje su vrste kreditnih kartica dostupne?

  Postoji nekoliko vrsta kreditnih kartica, uključujući standardne kreditne kartice, zlatne kreditne kartice, platne kartice, beskontaktne kartice i nagradne kartice. Svaka vrsta kartice ima svoje specifičnosti i benefite.

  Detaljnije

 • Kako se koristi mogućnost produžetka otplate kredita?

  Mogućnost produžetka otplate kredita omogućava vam da produžite rok otplate kredita ukoliko imate privremene finansijske poteškoće. Ovu opciju treba dogovoriti sa bankom i obično podrazumeva plaćanje dodatnih troškova i kamata.

  Detaljnije

 • Kako se vrši konverzija valuta kod međunarodnih transakcija?

  Konverzija valuta kod međunarodnih transakcija obično se vrši po trenutnom kursu valuta koji određuje banka ili platni procesor. Troškovi konverzije i provizije se mogu primenjivati.

  Detaljnije

 • Šta je promenljivi limit kreditne kartice?

  Promenljivi limit kreditne kartice je limit koji se može menjati tokom vremena, u zavisnosti od finansijske situacije korisnika i politike banke. Banka može povećavati ili smanjivati limit u skladu sa promenama rizika.uvek je obavezna provera kreditne sposobnosti klijenta

  Detaljnije

 • Kako se koristi mobilno bankarstvo?

  Mobilno bankarstvo omogućava korisnicima pristup bankovnim uslugama putem mobilnih uređaja, kao što su pametni telefoni ili tableti. Putem mobilne aplikacije ili mobilne verzije web stranice banke, korisnici mogu vršiti transakcije, proveravati stanje računa, plaćati račune i još mnogo toga.

  Detaljnije

 • Šta je hartija od vrednosti?

  Hartija od vrednosti je finansijski instrument koji predstavlja vlasništvo, potraživanje ili dug. Primeri hartija od vrednosti uključuju akcije, obveznice, depozitne sertifikate, državne obveznice i ostale instrumente koji se mogu kupiti i prodati na finansijskim tržištima.

  Detaljnije

 • Koji su najbolji načini štednje novca?

  Najbolji načini štednje novca mogu uključivati otvaranje štednog računa, investiranje u akcije ili obveznice, ulaganje u nekretnine ili fondove, ili uspostavljanje disciplinovanih budžetskih navika.

  Detaljnije

 • Kako se investira u kriptovalute?

  Investiranje u kriptovalute uključuje kupovinu i posedovanje digitalnih valuta kao što su Bitcoin, Ethereum i druge. To se može obavljati putem kripto berzi ili specijalizovanih platformi za trgovanje kriptovalutama.

  Detaljnije

 • Koje su najbolje opcije za plaćanje u inostranstvu?

  Najbolje opcije za plaćanje u inostranstvu uključuju korišćenje međunarodnih platnih kartica, kao što su Visa ili Mastercard, ili korišćenje digitalnih novčanika koji podržavaju međunarodna plaćanja.

  Detaljnije

 • Kako se izračunava penzija?

  Izračunavanje penzije zavisi od različitih faktora, kao što su dužina radnog staža, zarada tokom radnog veka, starosna kategorija, uplata doprinosa i zakonski propisi koji se primenjuju u određenoj zemlji.

  Detaljnije

 • Koje su najbolje opcije za kratkoročno ulaganje novca?

  Najbolje opcije za kratkoročno ulaganje novca mogu uključivati štednju na kratkoročnim depozitima, kupovinu tržišnih obveznica sa kraćim rokom dospeća ili investiranje u likvidne investicione fondove.

  Detaljnije

 • Kako se zaštiti od prevare prilikom online bankarstva?

  Zaštita od prevare prilikom online bankarstva uključuje korišćenje snažnih lozinki, redovno ažuriranje antivirusnog softvera, oprez pri unošenju bankarskih podataka na sumnjive veb stranice i redovno praćenje aktivnosti na računu.

  Detaljnije

 • Kako otvoriti firmu u Srbiji?

  Otvaranje firme u Srbiji obično zahteva registraciju preduzetnika ili privrednog društva kod nadležnih organa, popunjavanje odgovarajuće dokumentacije, plaćanje određenih taksi i ispunjavanje uslova za registraciju u skladu sa zakonskim propisima.

  Detaljnije

 • Šta se smatra prvim stanom?

  Prvim stanom smatra se stan, odnosno porodična stambena zgrada, odnosno svojinski udeo na stanu kao i svojinski udeo na porodičnoj stambenoj zgradi koji kupuje osoba koja nema i nije imala nekretninu ili svojinski udeo u nekretnini počev od 01. jula 2006 godine.

  Klijent koji kupuje svoj prvi stan direktno od investitora koji je u PDV sistemu i koji se prvi put prodaje biće oslobođen od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i samim tim je u mogućnosti da traži povrat plaćenog poreza na dodatu vrednost odnosno PDV-a koji je plaćen kroz kupoprodajnu cenu.

  Oslobađanje se vezuje za kvadraturu stana, odnosno kupac prvog stana je oslobođen plaćanja poreza za površinu do 40 m², i do 15 m² po svakom članu njegovog domaćinstva (ako od 01. jula 2006. godine nisu imali u svojini nekretninu na teritoriji Republike Srbije).

  Ako je površina stana koji kupac kupuje veća od površine na koju se može ostvariti oslobađanje poreza na dodatu vrednost (po navedenoj računici 40 m² + 15 m² za svakog člana domaćinstva) onda se porez na prenos apsolutnih prava plaća na razliku te dve površine.

  Ukoliko klijent kupuje svoj prvi stan/kuću od fizičkog lica, klijent će biti oslobođen od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ali nema mogućnost da traži povraćaj PDV-a. Oslobađanje se kao i u prethodnom slučaju vezuje za kvadraturu stana, odnosno kupac prvog stana je oslobođen plaćanja poreza za površinu do 40 m² i za članove njegovog porodičnog domaćnstva do 15 m² po svakom čalnu.

  Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veća od površine na koju se može ostvariti oslobađanje poreza onda se porez na prenos apsolutnih prava plaća na razliku te dve površine.

  Situacija kada klijent kupuje stan/kuću a već ima nekretninu u vlasništvu

  Ukoliko klijent kupuje stan/kuća a već ima nekretninu u vlasništvu, klijent je u obavezi da plati 2,5% od ugovorene cene stana (to je dinarski iznos cene nekretnine iz konačnog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti), s tim što Poreska uprava ukoliko proceni da je ugovorena cena niža od tržišne vrednosti nepokretnosti istu određuje u skladu sa svojim kriterijumima.

  Porez na prenos apsolutnih prava se plaća u roku od 15 dana od dana prijema Rešenja, odnosno od dana kada kupac potpiše da mu je poresko rešenje uručeno.

  Detaljnije

 • Dokumentacija potrebna za refundaciju PDV-a

  Kupac, nakon što u potpunosti isplati kupoprodajnu cenu stana, od prodavca koji je privredno društvo dobija potvrdu da je u celosti isplatio iznos. Zahtev za povraćaj PDV-a predaje se nadležnoj poreskoj upravi (obrazac RFN). Pravilnik ne određuje rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a.

  Osim zahteva neophodno je priložiti i sledeće dokumente:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Uverenje o državljanstvu
  3. Dokaz o prebivalištu (lična karta ili prijava boravka)
  4. Overena kopija Ugovora o kupoprodaji
  5. Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazana visina PDV-a
  6. Dokaz da je ugovorena cena stana u potpunosti isplaćena – potvrda prodavca
  7. Overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan koja se daje na obrascu IKPS PDV

  Potrebna dokumentacija za refundaciju (povraćaj) PDV-a ako kupac podnosi zahtev za refundaciju i za članove domaćinstva:

  1. Dokaz o srodstvu (izvod iz matične knjige venčanih za supružnika koji nije sstariji od 6 meseci, original ili overena fotokopija, izvod iz matične knjige rođenih za decu original ili overena fotokopija).
  2. Overena fotokopija lične karte za sve članove domaćinstva ili uverenje o prebivalištu, original ili overena fotokopija.
  3. Poresko uverenje izdato od nadležnog organa lokalne samouprave da li se podnosilac zahteva vodi ili ne kao obveznik poreza na imovinu od 01.07.2006 godine.

  Nadležni poreski organ po sprovedenom postupku kontrole i ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV-a.

  Detaljnije

 • Koja je uloga javnog beležnika ili notara?

  U postupku kupoprodaje nekretnine javni beležnik ili Notar obavlja značajnu aktivnost u vezi sa raspolaganjem prava nad nekretninom, overom kupoprodajnog predugovra i ugovora. Njegova odgovornost za ispravnost posla koji mu je poveren je izuzetno velika jer on vrši detaljnu proveru dostavljene dokumentacije i svojom overom je potvrđuje.

  Najjednostavnije možemo objasniti razliku između overe u Sudu i overe kod Javnog beležnika na sledeći način:

  Overa u Sudu je značila overu potpisa.
  Overa kod Javnog beležnika znači overu sadržine.

  TABELA TARIFE NOTARA

  Vrednost pravnog posla u dinarima

  Nagrada u bodovima

  Od

  Do

  1

  600.000

  60

  600.001

  2.500.000

  100

  2.500.001

  5.000.000

  140

  5.000.001

  7.000.000

  200

  7.000.001

  10.000.000

  240

  10.000.000

  14.000.000

  280

  Za vrednost pravnog posla preko 14.000.000 rsd, za svakih započetih 1.000.000 rsd, nagrada notara se povećava za 10 bodova, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova

  U ovom trenutku vrednost jednog boda iznosi 150,00 RSD +PDV

  Cena overe založne izjave umanjuje se za 60%

  Detaljnije

 • Šta mora da sadrži predugovor o kupoprodaji nepokretnosti?

  Predugovor postoji kako bi se kupac i prodavac precizno dogovorili oko svih važnih elemenata same prodaje: kapare, načina isplate, datuma iseljenja...

  Na predugovoru se navode podaci o samoj nepokretnosti: njena kvadratura, adresa, vlasništvo, ako je nekretnina uknjižena podaci iz katastra nepokretnosti koji obuhvataju redni broj upisa kao i broj katastarske parcele, podaci o pravnom sledu odnosno sticanju nekretnine.

  Navodi se precizno dogovorena cena nepokretnosti, visina kapare koju kupac plaća na dan potpisivanja predugovora, rok i dinamika isplate ugovorene cene.

  U okviru dokumentacije za podnošenje stambenog kredita dostavljanje predugovora (koji može i koji ne mora biti overen) je neophodno. Na osnovu podataka iz predugovora banka ima uvid ( uz procenu, list nepokretnosti i ostalu građevinsku dokumentaciju) u sve potrebne podatke o predmetu kupovine.

  Detaljnije

 • Zašto je potrebna polisa osiguranja nepokretnosti?

  Osiguranje imovine – vinkulacija, predstavlja instrument obezbeđenja kredita i vinkulira se u korist banke, to znači da u toku trajanja kredita prava iz osiguranja prenose se na banku, čime se ispunjava jedan od uslova banke za odobrenje kredita.

  Visina premije zavisi od vrednosti (građevinske vrednosti) nekretnine kao i izabranog paketa pokrića. Moguća dinamika plaćanja premije je mesečno, tromesečno, polugodišnje ili godišnje. Programom osiguranja imovine možete osigurati stambene objekte (nastanjene i nenastanjene) kao i pomoćne objekte (garaže, podrume).

  Osnovni paket osiguranja imovine podrazumeva pokriće od sledećih rizika:

  • Požarni rizici;
  • Rizik izlivanja vode iz instalacija;

  Dodatno se mogu osigurati: provalna krađa i razbojništvo, lom stakla, lom instalacija, odgovornost prema trećim licima, zemljotres.

  Detaljnije

 • Kada se plaća kapara i da li se može priznati kao učešće?

  Kapara se plaća prodavcu nekretnine i podatak o kapari se mora uneti u predugovor kao i u ugovor (koji se overava kod izabranog notara). Kapara se prihvata kao učešće.

  Detaljnije

 • Šta znači procena vrednosti nepokretnosti i ko može vršiti procenu?

  Procena vrednosti nepokretnosti je dokument kojim zvanični procenitelj utvrđuje realnu cenu stana koji želite da kupite. Tržišna vrednost nepokretnosti je procena najverovatnije tržišne cene koja bi bila ostvarena na određeni dan u uslovima fer prodaje. Da bi se utvrdila realna tržišna vrednost nekretnine, procenitelji prilikom izrade izveštaja uzimaju u obzir lokaciju, spratnost, podatke o grejanju, očuvanosti nekretnine, godini izgradnje, infrastrukturnom položaju nekretnine.

  Još jedan od bitnih elemenata prilikom definisanja tržišne vrednosti je i podatak o prometovanim nekreninama na istoj lokaciji u poslednjih mesec dana, taj podatak procenitelji dobijaju na osnovu podataka iz Katastra.

  Procenu nekretnine reguliše Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, tom delatnošću se mogu baviti samo licencirani procenitelji, bilo da se na tržištu pojavljuju kao fizička ili pravna lica. Ispit za procenitelje se polaže pri Ministarstvu finansija i na sajtu Ministarstva se može pronaći spisak svih ovlaćenih licenciranih procenitelja za teritoriju Republike Srbije.

  Šta se zapravo procenjuje?

  Procena se bazira na tri ključna parametra:

  • Tržišna vrednost nekretnine koja je najbitniji parametar jer predstavlja realnu vrednost i direktno utiče na maksimalni iznos kredita koji klijent može dobiti. Najčešće su tržišna vrednost i kupoprodajna cena nekretnine iste ili približne.
  • Građevinska vrednost nekretnine predstavlja cenu izgradnje samog objekta. Razlika između građevinske i tržišne vrednosti može biti različita i ona zavisi od faktora koji povećavaju tržišnu vrednost a to su lokacija, spratnost.
  • Likvidaciona vrednost nekretnine predstavlja tržišnu vrednost u uslovima hitne prodaje, što za banku može biti značajno ako dođe do prinudne naplate, aktiviranja hipoteke i prodaje nekretnine.

  Detaljnije

 • Šta je potrebno od dokumentacije iz Katastra za kupovinu stana?

  Status nekretnine proverava se na osnovu izvoda iz lista nepokretnosti koji nije stariji od 30 dana.

  Na osnovu dokumentacije pribavljene iz Katastra imaćete uvid u osnov sticanja nepokrenosti, broj suvlasnika, posedovanje ili neposedovanje upotrebne i građevinske dozvole, zabeležbe ukoliko postoje.

  Za nekretnine koje se vode kao objekti u izgradnji neophodno je dostaviti građevinsku dozvolu za zgradu u kojoj se nalazi stan kao i potvrdu o lokacijskoj dozvoli.

  Ukoliko je nekretnina neuknjižena potrebna je kompletna pravna dokumentacija od prvog do trenutnog vlasnika o regulisanom porezu na prenos apsolutnih prava.

  Tarifa Republičkog geodetskog zavoda

  Vrednost potraživanja  u rsd

  Naknada

  Do 6.000.000 rsd

  20.000 rsd

  Od 6.000.001

  Do 30.000.000

  50.000 rsd

  Od 30.000.001

  Do 60.000.000

  100.000 rsd

  Preko 60.000.001

  150.000 rsd

  Detaljnije

 • Stambeni krediti

 • Da li se plate mogu udružiti?

  Jedna od mnogobrojnih pogodnosti stambenih u odnosu na druge vrste kredita je mogućnost udruživanja plata. Plata može biti udružena sa platom supružnika, roditelja, prijatelja...pod uslovom da ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.

  Detaljnije

 • Da li se odlučiti za fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu?

  Krediti mogu imati fiksnu ili promenljivu kamatnu stopu. Kada je u pitanju fiksna kamatna stopa ona ostaje nepromenjena tokom celog perioda otplate kredita. Ukoliko je kamatna stopa ugovorena kao promenljiva, ona se sastoji od fisknog dela odnosno margine i promenljivog dela.

  Fiksni deo kamate ostaje nepromenjen tokom celog perioda otplate odnosno trajanja kredita, dok se promenjivi deo kamatne stope menja u zavisnosti od referentne vrednosti za koju je vezan - Euribor kada su u pitanju indeksirani krediti, odnosno Belibor ukoliko je u pitanju dinarski kredit, po dinamici koja je definisana Ugovorom o kreditu.

  Detaljnije

 • Šta se dešava ako kasnim sa ratom?

  Savet je da do kašnjenja ne dođe, ali kako se u nekim situacijama ne mogu tačno predvideti mesečne obaveze i troškovi važno je znati sledeće - ukoliko do kašnjenja dođe banka će tolerisati dugovanje do 5 radnih dana u toku koga će vam naplatiti zakonsku zateznu kamatu za nedozvoljeno minusno stanje na tekućem računu. Nakon toga obavestiće vas pismenim putem da imate neizmirene obaveze i čest je slučaj da će slanje tog obaveštenja naplatiti, u skladu sa svojom tarifom.

  Ukoliko klijent još uvek nije izmirio svoja dugovanja, a na naplatu je stigla i sledeća rata kredita, banka će pokrenuti prvo sredstvo obezbeđenja, odnosno aktivirati administrativnu zabranu i kašnjenje prijaviti Kreditnom birou. Ova promena se evidentira u izveštaju kreditnog biroa, vidljiva je svim bankama i predstavljaće smetnju prilikom novih zaduživanja.

  Detaljnije

 • Gde je najpovoljniji stambeni kredit?

  Zahvaljući dugogodišnjem iskustvu i predanom praćenju bankarskog tržišta, Vaš savetnik je u mogućnosti da vas posavetuje i u najkraćem roku pošalje najbolju ponudu stambenih kredita od velikog broja banaka sa kojima sarađujemo.

  Detaljnije

 • Kako se određuje minimalna visina učešća za stambeni kredit?

  Minimalna visina učešća za stambeni kredit se obično određuje na osnovu procenata u odnosu na vrednost nekretnine. To može varirati u zavisnosti od politike banke i vrste kredita, ali obično se kreće od 10% do 20%.

  Detaljnije

 • Kako se određuje vrednost nekretnine prilikom apliciranja za stambeni kredit?

  Vrednost nekretnine prilikom apliciranja za stambeni kredit obično se određuje na osnovu procene nezavisnog procenitelja koji uzima u obzir karakteristike nekretnine, lokaciju, tržišne trendove i druge faktore.

  Detaljnije

 • Kako se vrši obračun rate stambenog kredita?

  Obračun rate stambenog kredita se vrši na osnovu iznosa kredita, kamatne stope i roka otplate. Postoje različite formule za izračunavanje anuiteta, gde se svaka rata sastoji od dela kamate i dela glavnice. Pri obračunu kamatne stope koristi se proporcionalni model.

  Detaljnije

 • Da li je moguće promeniti banku prilikom refinansiranja stambenog kredita?

  Da, moguće je promeniti banku prilikom refinansiranja stambenog kredita. Proces refinansiranja uključuje prenos postojećeg kredita na drugu banku sa povoljnijim uslovima, uključujući nižu kamatnu stopu ili manje troškove. Tom prilikom obavezno je i zaradu preneti u banku koja preuzima dug.

  Detaljnije

 • Koje su prednosti fiksnih kamatnih stopa kod stambenih kredita?

  Prednosti fiksnih kamatnih stopa kod stambenih kredita uključuju predvidljive mesečne rate tokom cele dužine kredita, zaštitu od rasta kamatnih stopa i mogućnost planiranja budžeta na duže staze.

  Detaljnije

 • Koje su prednosti promenljivih kamatnih stopa kod stambenih kredita?

  Prednosti promenljivih kamatnih stopa kod stambenih kredita uključuju mogućnost da se iskoristi pad kamatnih stopa, niže početne kamatne stope i veću fleksibilnost u uslovima otplate.

  Detaljnije

 • Kako se određuje maksimalan iznos stambenog kredita koji se može dobiti?

  Maksimalan iznos stambenog kredita koji se može dobiti obično se određuje na osnovu faktora kao što su mesečna primanja, kreditna sposobnost, učešće, troškovi života i politika banke.

  Detaljnije

 • Koje su najčešće naknade i troškovi povezani sa stambenim kreditima?

  Najčešće naknade i troškovi povezani sa stambenim kreditima mogu uključivati naknade za obradu kredita, naknade za procenu nekretnine, troškove overe ugovora, osiguranje, troškove izrade hipoteke i druge administrativne takse.

  Detaljnije

 • Kako se utvrđuje kreditna sposobnost prilikom apliciranja za stambeni kredit?

  Kreditna sposobnost prilikom apliciranja za stambeni kredit se utvrđuje na osnovu analize mesečnih prihoda, postojećih dugova, troškova života i drugih finansijskih faktora. Banka obično koristi odnos duga i prihoda (DTI) kao jedan od pokazatelja.

  Detaljnije

 • Koje su vrste stambenih kredita dostupne?

  Postoje različite vrste stambenih kredita, stambeni kredit za kupovinu nekretnine, kredit za rekonstrukciju i adaptaciju , kredit za izgradnju ili stambeni kredit za refinansiranje.

  Detaljnije

 • Šta je potrebno za odobrenje stambenog kredita?

  Za odobrenje stambenog kredita obično je potrebno da pružite dokumentaciju koja potvrđuje vaše prihode, finansijsku stabilnost, identitet i druge relevantne informacije. Takođe će se analizirati vaša kreditna istorija.

  Detaljnije

 • Šta je EONIA i kako utiče na kamatne stope?

  EONIA (Euro OverNight Index Average) je referentna kamatna stopa koja se koristi u evrozoni. Ona predstavlja prosečnu stopu po kojoj se banke međusobno pozajmljuju novac na kratkoročnom tržištu. EONIA može uticati na kamatne stope kredita jer banke koriste ovu referentnu stopu kao osnovu za određivanje svojih kamatnih stopa.

  Detaljnije

 • Kako funkcioniše zajednički kredit?

  Zajednički kredit, solidarno dućništvo, je kredit koji se uzima od strane dve ili više osoba. Svi zajednički korisnici snose odgovornost za otplatu kredita. Ovo se često koristi kada je potreban veći iznos ili kada jedna osoba nema dovoljnu kreditnu sposobnost.

  Detaljnije

 • Kako dobiti povoljan stambeni kredit?

  Da biste dobili povoljan stambeni kredit, trebali biste uporediti ponude različitih banaka, poboljšati svoju kreditnu istoriju, imati stabilan izvor prihoda i obezbediti adekvatnu ušteđevinu za polog.

  Detaljnije

 • Da li se odlučiti za fiksnu, varijabilnu ili kombinovanu kamatnu stopu?

  Ono što ćete prvo primetiti jeste da je u ponudi banaka uvek niža fiksna kamatna stopa u odnosu na varijabilnu. Ukoliko odaberete fiksnu kamatnu stopu od početka otplate kredita imaćete jasnu sliku mesečnih obaveza po pitanju otplate kredita i neće biti odstupanja, što može činiti izvesnu sigurnost u planiranju obaveza i budžeta.

  Varijabilna kamatna stopa je podložna promeni ali ne uvek u smislu da će rata vašeg kredita da raste već da ona može da bude i manja u toku vremena otplate kredita. U okviru varijabilne kamatne stope postoje dva elementa: fiksni (marža banke) i promenljivi, koji zavisi od kretanja EURIBORa ili BELIBORa. Visina kamane stope kod ovih kredita se može menjati, a samim tim i iznos ukupne kamate koju trebate da platite.

  Ako uzimate kredit indeksiran u evrima, promenljivi deo kamatne stope zavisiće od EURIBOR-a , ukoliko se odlučite za kredit u dinarima, promenljivi deo kamate biće uslovljen kretanjem BELIBOR-a.

  Često u ponudi za stambene kredite banke nude i mešovitu ili kombinovanu kamatnu stopu, ona podrazumeva početni period otplate kredita ugovoren sa fiksnom kamatnom stopom (najčešće period od tri do pet godina), a po isteku tog perioda klijent kredit plaća po ugovorom definisanoj varijabilnoj kamatnoj stopi.

  Detaljnije

 • Zašto je potrebno životno osiguranje uz stambeni kredit?

  Kupovina nekretnine i stambeni kredit predstavljaju jednu od važnih životnih odluka, samim tim predstavljaju pravi moment za uzimanje životnog osiguranja. Većina banaka insistira na polisi životnog osiguranja koja je dodatno sredstvo obezbeđenja po stambenom kreditu jer je polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist banke. I za klijenta polisa životnog osiguranja predstavlja dodatnu sigurnost i obezbeđenje.

  Period otplate stambenog kredita najčešće je dug i do 30 godina i za to vreme posoji rizik da dođe do niza nepredviđenih okolnosti i nesrećnih događaja. Važnost polise životnog osiguranja možemo objasniti na sledećem primeru: recimo da klijent uzima kredit na 30 godina. U toku trajanja kredita npr. posle desete godine otplate klijent doživi nesrećni slučaj u kom nastrada, obaveza otplate duga po stambenom kreditu pada na porodicu odnosno naslednike. Pitanje je da li će porodica biti u finansijskoj mogućnosti da nastavi otplatu kredita. Ukoliko klijent ima polisu životnog osiguranja dug po kreditu u slučaju smrti izmiruje osiguravajuće društvo, a porodica i naslednici zadržavaju nekretninu u vlasništu.

  Detaljnije

 • Šta je NKOSK?

  NKOSK je skraćenica za Nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenih kredita sa kojom banke rade.

  Za sada NKOSK ima potpisane ugovore o saradnji sa 22 banke u Srbiji. Na bazi tih ugovora, poslovna banka Korporaciji za osiguranje nudi svaki pojedinačni kredit koji zadovoljava uslove postavljene od strane Nacionalne korporacije. Premija osiguranja se plaća samo jednom, prilikom realizacije stambenog kredita. Polisa NKOSK osiguranja pokriva rizik koji nastaje u slučaju da dođe do zastoja u otplati kredita, odnosno pokriva deo kredita dok problem ne bude rešen, bilo od strane klijenta, bilo od strane banke, i dok se kredit ne vrati u redovne tokove otplate ili naplati iz hipoteke. Iznos premije osiguranja zavisi od LTV racia. Što je LTV racio viši, premija osiguranja je veća i obrnuto. Odlukom da je prihvatila osiguranje određenog kredita, NKOSK preuzima deo rizika naplativosti tog kredita, što u praksi znači da 75% neto gubitka banke po osnovu nenaplaćenog kredita snosi Korporacija. Preuzimanjem dela rizika NKOSK snižava ukupan rizik banke što utiče na smanjenje kamatne stope koju banka naplaćuje klijentu.

  Detaljnije

 • Na koji način osiguranje NKOSK-a smanjuje rizik banci?

  U slučaju da klijent kasni sa otplatom kredita, banka u ovakvim slučajevima u dogovoru sa klijentom može da na određeno vreme odloži rok otplate kredita, odnosno da predloži restruktuiranje kredita. Ovakvom vidu rešenja se pribegava kada se ustanovi da klijent samo privremeno nije u mogućnosti da na vreme izmiruje svoje obaveze oko otplate kredita ali će u skorije vreme biti ponovo platežno sposoban.

  Ugovorom koji je NKOSK zaključila sa bankom predviđeno je da, u slučaju da korisnik prestane sa otplatom NKOSK isplaćuje sve zaostale rate, odnosno dospele anuitete do momenta otkaza ugovora o stambenom kreditu i nastavlja sa otplatom anuiteta do prodaje nepokretnosti nad kojom je konstituisana hipoteka.

  Banka je u obavezi da, dok Korporacija plaća anuitete, preduzima potrebne radnje da do prodaje nekretnine dođe bez odlaganja. Nakon prodaje nepokretnosti vrši se raspodela sredstava ostvarenih prodajom i u slučaju da ostvarena cena nije dovoljna da pokrije potraživanje banke, Korporacija pokriva banci 75% eventualnog neto gubitka.

  Za iznos ostvarenog gubitka Korporacija će preduzeti radnje u cilju zaštite svojih prava u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

  Detaljnije

 • Da li se osiguranje NKOSKa može preneti u drugu banku u slučaju refinansiranja kredita?

  Kako se dešava da se kamatne stope na tržištu menjaju, može se desiti da dođe do značajnijih promena i da nakon realizacije vašeg stambenog kredita dođe do tržišne promene kamatne stope ili nekih drugih vama bitnih elemenata kredita, što vas može podstaći da razmišljate o refinansiranju stambenog kredita.

  Kod refinansiranja već osiguranog kredita, pored troškova obrade kredita koji iznose 30 evra, nije potrebno ponovo platiti premiju osiguranja. Naravno pod uslovom da nije došlo do promene parametara kredita poput rasta LTV racia, valute kredita, kreditne zaduženosti. Tačan iznos eventualne doplate utvrđuje se nakon pregleda dokumentacije od strane pravne službe NKOSKa.

  Detaljnije

 • Da li je moguća prevremena otplata kredita?

  Da, prevremena otplata kredita može biti potpuna ili delimična. Potpuna ili delimična otplata stambenog kredita može se izvršiti u bio kom trenutku jednostavnim podnošenjem pisanog zahteva u filijali banke. Prilikom delimične otplate klijent može izabrati da mu rata ostane ista a da se skrati period otplate kredita il da rok ostane nepromnjen uz manju ratu. Troškovi potpune ili delimične prevremene otplate definisani su ZZKFU i banke su u obavezi da ga primenjuju.

  Korisnik ima pravo da u bilo kom momentu, u potpunosti ili delimično, izvrši svoje obaveze iz ugovora o kreditu, u kom slučaju ima pravo na umanjenje ukupne cene kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja tog ugovora (prevremena otplata). Banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je za period prevremene otplate ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti ako je ugovorena fiksna ili promenljiva nominalna kamatna stopa. Naknada iz stava 2. ovog člana može se ugovoriti do visine pretrpljene štete zbog prevremene otplate, a najviše do 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu duži od jedne godine; ako je ovaj period kraći, ova naknada ne može biti veća od 0,5% iznosa prevremeno otplaćenog kredita. Banka može tražiti naknadu iz stava 2. ovog člana pod uslovom da je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.

  Detaljnije

 • Šta je LTV racio?

  LTV racio (loan–to–value ratio) predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine koja se kupuje i koja se stavlja pod hipoteku, pomnožen sa 100.

  Ako predmet kupovine nije ujedno i predmet hipoteke, LTV racio predstavlja odnos između iznosa kredita banke i procenjene vrednosti nekretnine nad kojom se uspostavlja hipoteka pomnožen sa 100.

  Tarifa Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita

  Visina premije osiguranja

  Model 1 – nekretnina koja se kupuje je istovremeno i nekretnina na koju se uspostavlja hipoteka.

  LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine koja se kupuje i stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100.

  Model 2 – nekretnina nad kojom se uspostavlja hipoteka nije nekretnina koja je predmet kupovine.

  LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i procenjene vrednosti nekretnine nad kojom se uspostavlja hipoteka pomnožen sa 100.

  Valutna indeksacija kredita

  LTV≤70

  70<LTV≤80

  80<LTV≤90

  EUR

  1,50%

  2,50%

  3,50%

  CHF

  1,95%

  2,95%

  3,95%

  RSD

  1.35%

  2.35%

  3.35%

  Detaljnije

 • Da li se kredit može plasirati ako nekretnina nije uknjižena?

  Kredit se može plasirati i ako nekretnina nije uknjižena, odnosno ako se nekretnina vodi kao objekat u izgradnji, ali pre plasmana svakog stambenog kredita potrebno je izvršiti upis hipoteke u korist banke na nekretnini koja je predmet obezbeđenja.

  Detaljnije

 • Keš krediti

 • Koji iznos keš kredita mogu da dobijem sa svojom zaradom?

  Za keš kredite, kao i za sva druga zaduženja, banka polazi od obračuna kreditne sposobnosti u odnosu na visinu mesečne zarade, postojećih zaduženja i željenog roka otplate. Banka pravi kalkulaciju do kog iznosa se klijent može zadužiti po ovom proizvodu.

  Obzirom da je rok na koji se gotovinski kredit odobrava ograničen na 71 mesec, banka u skladu sa svojom poslovnom politikom donosi odluku o maksimalnom iznosu koji se može odobriti određenom segmentu klijenata (segmentacija zavisi od visine plate) na ime gotovinskog kredita ili kredita za refinansiranje.

  Detaljnije

 • Koji je maksimalni period otplate gotovinskog ili kredita za refinsniranje?

  Maksimalni rok za otplatu keš kredita od januara 2021. godine je 71 mesec.

  Kraći rokovi su uvedeni kako bi se sprečila prezaduženost fizičkih lica. Pošto je period otplate šest godina umesto ranijih osam ili deset, klijenti banaka mogu da se zaduže manjim sumama kako bi se uklopili u propise o opterećenosti zarade, a to je da dug banci ne može biti veći od 60% mesečne zarade.

  Detaljnije

 • Da li je moguća prevremena otplata gotovinskog kredita?

  Kredit se u svakom trenutku može prevremeno otplatiti, delimično ili potpuno, podnošenjem pisanog zahteva banci. Sama uplata na partiju kredita bez podnošenja pisanog zahteva ne smatra se zahtevom za prevremenu otplatu.

  Po Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga klijenti nemaju nikakvu vrstu naknade ili penala koje su obavezni platiti banci po osnovu prevremne otplate gotovinskih ili kredita za refinaniranje.

  Detaljnije

 • Šta dobijam osiguranjem keš kredita?

  Osiguranje keš kredita podrazumeva nemogućnost otplate kredita usled:

  • Gubitka zaposlenja korisnika kredita
  • Trajnog invaliditeta korisnika kredita (više od 50%) koji je nastao kao posledica nesrećnog slučaja ili nezgode
  • Smrti korisnika kredita, koja je nastupila kao posledica nesrećnog slučaja ili nezgode.

  Na tržištu možemo naići na ponude banaka koje besplatno obezbeđuju osiguranje kredita ili one kod kojih polisa ovakvog osiguranja košta simbolično i otplaćuje se na mesečnom nivou ili jednokratno.

  Kada su u pitanju gotovinski krediti za penzionere premija osiguranja je skuplja.

  Detaljnije

 • Šta su keš krediti?

  Keš krediti su vrsta kredita gde banka odobrava pozajmicu klijentu u gotovini, a iznos se može koristiti za razne svrhe, kao što su renoviranje doma, putovanje, plaćanje visokih troškova ili druge lične potrebe.

  Detaljnije

 • Koje su prednosti keš kredita u poređenju sa kreditnim karticama?

  Prednosti keš kredita u poređenju sa kreditnim karticama uključuju niže kamatne stope, mogućnost fiksne otplate u unapred definisanom periodu, fleksibilnost u izboru iznosa i dužine otplate, kao i mogućnost većeg iznosa pozajmice.

  Detaljnije

 • Kako se određuje iznos keš kredita koji se može dobiti?

  Iznos keš kredita koji se može dobiti obično se određuje na osnovu faktora kao što su mesečna primanja, kreditna sposobnost, druge finansijske obaveze i politika banke.

  Detaljnije

 • Kako se vrši otplata keš kredita?

  Otplata keš kredita se vrši u obliku mesečnih rata koje uključuju deo glavnice i kamate. Period otplate i uslovi zavise od dogovora sa bankom prilikom uzimanja kredita.

  Detaljnije

 • Da li je moguće refinansirati keš kredit?

  Da, moguće je refinansirati keš kredit. To podrazumeva uzimanje novog kredita sa povoljnijim uslovima kako bi se otplatio prethodni kredit i/ili smanjila mesečna rata, obezbedila dodatna gotovina ili prelazak sa varijabilne na fiksnu kamatnu stopu i obrnuto.

  Detaljnije

 • Koje su najčešće namene keš kredita?

  Najčešće namene keš kredita mogu uključivati plaćanje neočekivanih troškova, renoviranje doma, putovanja, školovanje, kupovinu tehničkih uređaja ili drugih ličnih potreba.

  Detaljnije

 • Koje su prednosti keš kredita u odnosu na pozajmice od porodice ili prijatelja?

  Prednosti keš kredita u odnosu na pozajmice od porodice ili prijatelja uključuju formalan proces odobravanja, jasno definisane uslove otplate, zaštitu privatnosti i mogućnost izgradnje ili poboljšanja kreditne istorije.

  Detaljnije

 • Kako se vrši procena kreditne sposobnosti prilikom apliciranja za keš kredit?

  Procena kreditne sposobnosti prilikom apliciranja za keš kredit obično se vrši na osnovu analize mesečnih prihoda, postojećih dugova, troškova života i drugih finansijskih faktora. Banke koriste različite metode za utvrđivanje kreditne sposobnosti.

  Detaljnije

 • Koje su prednosti ranih otplata keš kredita?

  Prednosti ranih otplata keš kredita mogu uključivati smanjenje ukupnih troškova kamate, brže oslobađanje od duga, povećanje kreditne sposobnosti i mogućnost uzimanja novih kredita u budućnosti.

  Detaljnije

 • Kako se određuje kamatna stopa kod keš kredita?

  Kamatna stopa kod keš kredita se obično određuje na osnovu faktora kao što su kreditna istorija, iznos pozajmice, rok otplate i trenutne kamatne stope na tržištu.

  Detaljnije

 • Šta je revolving kredit i kako se koristi?

  Revolvirajući kredit je vrsta kredita koja vam omogućava da pozajmite novac do određenog limita, plaćate kamatu samo na iznos koji koristite, a kako otplaćujete dug, taj novac ponovo postaje dostupan za korišćenje. Ovaj tip kredita je fleksibilan i može se koristiti za različite svrhe. Ova vrsta kredita u ponudi je za pravna lica.

  Detaljnije

 • Kamata

 • Kako se izračunava EKS (efektivna kamatna stopa)?

  Efektivna kamatna stopa (EKS) uzima u obzir ne samo nominalnu kamatnu stopu, već i sve dodatne troškove kredita, kao što su naknade za obradu, provizije i druge troškove. EKS daje realniju sliku o ukupnim troškovima kredita.

  Detaljnije

 • Kako se određuje kamatna stopa na stambene kredite?

  Kamatna stopa na stambene kredite određuje se na osnovu više faktora. Prvi faktor je politika centralne banke i trenutne tržišne kamatne stope. Drugi faktor je rizik kredita, koji obuhvata procenu kreditne sposobnosti klijenta, visinu kredita u odnosu na vrednost nekretnine (loan-to-value ratio) i dužinu roka otplate. Treći faktor je konkurencija na tržištu, tj. kamatne stope koje nude druge banke.

  Detaljnije

 • Kako se obračunava kamata kod revolving kreditnih kartica?

  Kamata kod revolving kreditnih kartica se obično obračunava na dnevnoj osnovi i zavisi od neplaćenog duga na računu. Kamata se obračunava prema određenoj kamatnoj stopi i dodaje se na otvoreni saldo na kraju svakog obračunskog perioda.

  Detaljnije

 • Kako se izračunava efektivna kamatna stopa (EKS)?

  Efektivna kamatna stopa (EKS) se izračunava uzimajući u obzir sve troškove i naknade povezane sa kreditom, uključujući nominalnu kamatnu stopu, provizije, osiguranje i druge troškove. EKS pruža celokupnu sliku troškova kredita.

  Detaljnije

 • Šta je kamata?

  Kamata je cena koja se plaća za korišćenje sredstava banke, ukoliko je izražena u procentima govorimo o kamatnoj stopi. Visina kamatne stope zavisi od vrste kredita, roka na koji se sredstva ustupaju, sredstava obezbeđenja kredita, naplate potraživanja, uslova na tržištu, konkurencije, stope inflacije, kreditnog rejtinga zemlje.

  Detaljnije

 • Šta je NKS?

  NKS je skraćenica za nominalnu kamatnu stopu .To je ona kamatna stopa koju određuje banka, odnosno cena po kojoj ćete platiti korišćenje sredstva stambenog kredita.

  Detaljnije

 • Šta je EKS?

  EKS je skraćenica za efektivnu kamatnu stopu, ona podrazumeva nominalnu kamatu i uključuje sve dodatne troškove (procenitelji, notar, katastar, osiguranja) koje klijent ima do momenta realizacije kredita. Banke su zakonski obavezne da vam predoče i upoznaju vas sa tim troškovima kao i da transparentno iskažu EKS.

  Detaljnije

 • Šta je EURIBOR?

  EURIBOR ili evropska međubankarska stopa predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu. Vrednost EURIBORa se svakodnevno utvrđuje.

  Detaljnije

 • Šta znači konformni, a šta proporcionalni metod obračuna kamatne stope?

  Razlika između KONFORMNE i PROPORCIONALNE metode obračuna kamatne stope je u tome što se konformna primenjuje kao složeni kamatni račun, odnosno kamata na kamatu, a proporcionalni kao prosta kamatna stopa.

  Kada je u pitanju kredit koji klijent uzima kod banke, efektivna kamatna stopa će biti veća pri korišćenju proporcionalne metode, jer se tada kamatna stopa obračunava na osnovno zaduženje a ne na otplaćeni deo kredita.

  Banke za obračun kamate koriste proporcionalni metod obračuna kamate, a u okviru mesečne rate otplaćuje deo glavnice i deo pripadajuće kamate.

  Detaljnije

 • Šta se podrazumeva pod interkalarnom kamatom?

  Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava tokom grejs perioda, odnosno u periodu između odobravanja kredita i otplate prve rate kredita.

  Najčešće se obračunava kao jednokratna procentualna naknada.

  Detaljnije

 • Šta znači kamatni rizik?

  Kamatni rizik je rizik od promene kamatne stope u toku otplate kredita što direktno dovodi do promene iznosa rate kredita. Vaše obaveze prema banci po osnovu kredita koji ste uzeli sastoje se u periodičnom (mesečnom) otplaćivanje rata. Ratu čini deo glavnice i pripadajuće kamate.

  Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom visina rate zavisi od promene kamatne stope (te promene su uslovljene kretanjem referentnih vrednosti, Euribora ili Belibora). To je razlog zbog čega se kod uzimanja ovakvih kredita preuzima i kamatni rizik, odnosno rizik od povećanja troškova u slučaju povećanja kamatne stope.

  Kretanja su moguća i u suprtnom pravcu tako da je moguće i da vaša rata bude manja ukoliko se referentne vrednosti snižavaju.

  Detaljnije

 • Kreditni biro

 • Koje podatke sadrži izveštaj kreditnog biroa?

  Izveštaj Kreditnog biroa za fizička lica sadrži podatke o tekućim obavezama po osnovu kredita, lizing ugovora, tekućih računa, debitnih i kreditnih kartica kao i obaveza po osnovu aktiviranih jemstava.

  Potencijalne obaveze takođe su evidentirane u izveštaju i odnose se na odobrene pozajmice po tekućim računima, data jemstva po kreditima drugih fizičkih lica, pravnih lica i preduzetničkih radnji.

  U izveštaju kreditnog biroa se takođe evidentira i neurednost u otplati obaveza sa podacima o iznosu i vremenskom trajanju kašnjenja u otplati.

  Detaljnije

 • Čiji podaci su obuhvaćeni u sistemu Kreditnog biroa?

  U sistemu Kreditnog biroa su obuhvaćeni podaci o obavezama fizičkih lica prema pružaocima finsijskih usluga, a to su poslovne banke u Srbiji.

  Detaljnije

 • Ko sve može preuzeti izveštaj Kreditnog biroa?

  Izveštaj od Kreditnog biroa može preuzeti samo ovlašćeni radnik banke, lizing kompanije ili drugog pružaoca usluga kojima se građani obraćaju za korišćenje usluge. Izveštaj se može preuzeti samo uz pisanu saglasnost fizičkog lica na koga se izveštaj odnosi.

  Detaljnije

 • Da li građani mogu dobiti izveštaj Kreditnog biroa za sopstvene potrebe?

  Građani za sopstvene potrebe mogu dobiti Lični izveštaj radi uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka radi eventualne reklamacije na tačnost podataka.

  Detaljnije

 • Gde se može podneti zahtev za dobijanje Ličnog izveštaja?

  Zahtev za izdavanje Ličnog izveštaja građani mogu podneti kod bilo koje banke ili kod Kreditnog biroa i on će im biti dostavljen na način koji oni sami odrede, mejlom ili poštom.

  Detaljnije

 • Koliko iznosi naknada za dobijanje Ličnog izveštaja Kreditnog biroa?

  Prvi Lični izveštaj koji građani preuzmu u toku kalendarske godine je besplatan, dok se za svaki naredni plaća naknada za usluge Kreditnog biroa.

  Detaljnije

 • Čemu služi izveštaj Kreditnog biroa?

  Banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga preuzimaju izveštaj za podnosioca zahteva za kredit, lizing ili neku drugu kreditnu uslugu. Na osnovu izveštaja Kreditnog biroa i drugih podataka i dokumenta pružaoc usluge procenjuje kreditnu i platežnu sposobnost fizičkog lica.

  Detaljnije

 • Kako se definiše neurednost u otplati obaveza?

  Aktima koje su doneli osnivači Kreditnog biroa, neurednost odnosno docnja u izmirivanju obaveza građana predstavlja dospelu, a neizmirenu obavezu od 60 i više dana.

  Docnja po kreditu nastaje kada fizičko lice ne izmiri dospelu ratu po osnovu kredita u roku od 60 dana, računajući od datuma dospeća rate ili kada nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ne izmiri u pomenutom roku od 60 dana.

  Detaljnije

 • Ko je odgovoran za tačnost podataka u izveštajima Kreditnog biroa?

  Za tačnost podatak u izveštajima Kreditnog biroa odgovorne su banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga koji su te podatke dostavili i samo oni imaju mogućnost i obavezu da te podatke redovno ažuriraju i isprave ukoliko se ustanovi da je reč o pogrešnom ili neažurnom podatku.

  Detaljnije

 • Na koji način fizička lica mogu reklamirati pogrešan ili neažuran podatak?

  U slučaju da je unet pogrešan podatak o obavezama građana kod banaka i drugih pružalaca usluga, predviđena je mogućnost reklamacije koja se podnosi na Zahtevu za ispravku/dopunu. Obrazac se dobija uz svaki Lični izveštaj Kreditnog biroa.

  Zahtev za ispravku podnosi se na obradu i rešavanje reklamacije banci na koju se navedeni podatak odnosi. Predviđeni maksimalni rok za ispravku podataka je 15 dana ali se u praksi ove izmene rešavaju u roku od 1 do 2 radna dana, ukoliko je reklamacija opravdana.

  Detaljnije

 • Koje su obaveze banke prilikom rešavanja reklamacije?

  Banka ili drugi pružalac usluge dužni su da obrade i zaključe reklamaciju, a zatim da preuzimanjem Kontrolnog izveštaja utvrde da li su u svojoj bazi izvršili izmenu pogrešno unetog podatka.

  Detaljnije

 • Da li su u izveštaju Kreditnog biroa dostupni podaci iz prošlosti?

  U izveštajima Kreditnog biroa za fizička lica prikazuju se svi podaci o aktivnim kao i o otplaćenim ili ugašenim uslugama u prethodne tri godine.

  Detaljnije

 • Šta je kreditni rejting i kako se određuje?

  Kreditni rejting je procena sposobnosti pojedinca, preduzeća ili države da isplate svoje dugove. Određuje se na osnovu različitih faktora, uključujući prethodnu istoriju kreditiranja, trenutni nivo duga, stabilnost prihoda i druge finansijske informacije.

  Detaljnije

 • Kako se utiče na kreditni rejting?

  Kreditni rejting možete poboljšati na nekoliko načina. Redovno i na vreme plaćajte svoje račune i rate kredita. Izbegavajte da maksimalno koristite svoje kreditne kartice, jer visok nivo zaduženosti može negativno uticati na vaš kreditni rejting. Takođe, dugoročna stabilnost, kao što je dug period zaposlenja ili dug period stanovanja na istoj adresi, može pozitivno uticati na vaš kreditni rejting.

  Detaljnije

 • Osiguranje

 • Zašto je dobro zaključiti polisu osiguranja imovine?

  Činjenica je da u okruženju u kom živimo mnoge mere i regulative o zaštiti građana i njihove imovine se ne sprovode u potpunosti. Ovaj problem je u fokusu tek kada dođe do nastanka štete koja može prouzrokovati velike materijalne štete vlasnicima objekata, a nažalost ponekad dolazi i do gubitka ljudskih života. Osiguranje imovine je dobra odluka koja vam obezbeđuje sigurnost, košta malo, a kada je najteže puno znači.

  Detaljnije

 • Šta se sve može osigurati?

  Osiguranjem imovine možete osigurati nekretnine u privatnom vlasništvu, kuće, stanove, vikendice, apartmane i pomoćne građevine poput garaža, letnjikovaca, letnijh kuhinji, nadrstešnica i drugih objekata. Polisa može pokriti i stvari u domaćinstvu, sisteme grejanja, solarne panele, bazene.

  Uz sve navedeno potoji i mogućnost ugovaranja kućne asistencije kojom osiguranje da sve kućne intervencije sprovode provereni i stručni majstori.

  Detaljnije

 • Od čega se sve možete osigurati?

  Većina osiguranja predviđa gotovo sve situacije i moguće štete na vašim nekretninama i pokretnim stvarima. Ugovaranjem paketa osiguranja možete biti pokriveni u slučaju:

  • požara
  • direktnog ili indirektnog udara groma
  • oluje i grada
  • izliva vode ili pucanja cevi u domaćinstvu
  • udara vozila
  • loma stakla
  • provalne ili obične krađe, razbojništva i vandalizma
  • privatne odgovornosti
  • pada letelice, pritiska snega, snežne lavine, poplave, zemljotresa, visoke vode ili bujice, klizanja tla, pada ili udara stenja i kamenja, osiguranje članova domaćinstva od nezgode, osiguranja odgovornosti iznajmljivača.

  Detaljnije

 • Kako ugovoriti osiguranje?

  Većina osiguravajućih kuća na tržištu nudi već kreirane pakete osiguranja.

  Najjednostavniji paket je sa osnovnim pokrićima u slučaju požara i izlivanja vode.

  Malo prošireniji paket je sa proširenjem pokrića uključuje i lom stakla ali i manje iznose koje osiguranje pokriva.

  Veći paket obuhvata osnovni i srednji kao i niz dopunskih osiguranja uz veće iznose kojima će osiguranje platiti nastalu štetu.

  U paketima se određena pokrića mogu dodati ili isključiti (na primer slučaj poplave, klizanja tla, zemljotresa).

  Detaljnije

 • Kod koga ugovoriti osiguranje?

  Odluku o izboru osiguravajuće kuće donećete tako što uporedite ponuđenen pakete i odaberete odgovarajući za sebe imajući u vidu vaše potrebe.

  Pri ugovaranju proverite sva sitna slova osnovne, dopunske i posebne uslove osiguranja.

  Na kraju proverite postoje li posebne pogodnosti koje možete iskoristit kao na primer popust za veći broj polisa.

  Detaljnije

 • Kako se određuje vrednost za nekretninu prilikom sklapanja ugovora o osiguranju?

  Imovina se osigurava na novu vrednost. Kao nova vrednost objekta smatra se trošak ponovne izrade objekta u istom kraju u kom se objekat nalazi, uključujući i troškove planiranja i konstruisanja. Procena objekta se vrši na osnovu građevinske vrednosti objekta.

  Detaljnije

 • Koja je procedura u slučaju nastanka štete?

  U slučaju nastanka štete ista se odmah prijavljuje osiguravajućem društvu. Procenitelj štete izazi na teren, utvrđuje stvarnu nastalu materijalnu štetu i po tom osnovu se islplaćuje nadoknada.

  Detaljnije

 • Da li se polisa osiguranja imovine može vinkulirati u korist banke?

  Da, polisa osiguranja nekretnine može se vinkulirati u korist banke. U slučaju da je vaša nekretnina kupljena iz sredstava stambenog kredita, osiguranje imovine je obavezno i polisa je uvek vinkulirana u korist banke koja vam je dala kredi.

  Detaljnije

 • Da li se uplata prve premije može smatrati dovoljnom za zaključenje ugovora o osiguranju?

  Da. Ovo je slučaj kod osiguranja koja plaćamo posredstvom sistema objedinjene naplate komunalnih usluga. Samom uplatom premije kod ovakvih ponuda smatra se da je osiguranje zaključeno.

  Detaljnije

 • Da li ugovarač osiguranja i osiguranik moraju biti ista osoba?

  Ugovarač osiguranja je lice koje polisu ugovara i zaključuje, a osiguranik može biti neko drugo lice. Osiguranik je korisnik osiguranja.

  Detaljnije

 • Ko je korisnik osiguranja?

  Korisnik osiguranja je osoba koju ugovarač osiguranja odredi za isplatu ugovorene naknade, kada se dogovdi osigurani slučaj.

  U svojstvu ugovarača i korisnka osiguranja, najčešće se javlja jedno te isto lice, osiguranik. Zato se pojam korisnik osiguranja koristi kada je lice koje koristi osiguranje bilo van ugovora u trenutku zaključivanja polise. Ovo može biti čest slučaj koda zaključivanja polise životnog osiguranja.

  Detaljnije

 • Ko vrši nadzor nad radom osiguravajućih kuća?

  U skladu sa odredbama Zakona o osiguranju i Zakona o Narodnoj banci Srbije, nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja poveren je Narodnoj banci Srbije. Zakonom o osiguranju po prvi put je uvedena funkcija zaštite potrošača putem posredovana u rešavanju odštetnih zahteva radi sprečavanja sporova po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju kao i razmatranje prigovora na rad osiguravajućih kuća.

  Detaljnije

 • Zašto zaključiti polisu životnog osiguranja?

  Zato što je život neprocenjiv, ali i nepredvidiv. Polisa životnog osiguranja je odluka koja će nama i članovima naših porodica doneti sigurnu budućnost. Kroz programe životnog osiguranja postupno možemo stvoriti kapital za važne životne odluke poput školovanja dece, pokretanja sopstvenog biznisa, kupovine automobila ili nekretnine. Polisom životnog osiguranja štedimo i istovremeno ulažemo u svoju i sigurnost svoje porodice.

  Detaljnije

 • Kakvi paketi životnog osiguranju su u ponudi?

  • Štednja i sigurnost, karakteristično je da osiguravajuća kuća kod koje imate polisu osiguranu sumu isplaćuje za slučaj smrti kao i za doživljenje. Ona je kombinacija štednje i osiguranja života. U ovom programu, na njegovom isteku, osiguravač vam isplaćuje osiguranu sumu, jednokratno ili kroz rentu koja može biti vremenski ograničena ili doživotna, vi odlučujete. Pored štednje, mešovito osiguranje života pruža i značajnu finansijsku zaštitu porodici osiguranika u slučaju nezgode.
  • Štednja i zdravlje, životno osiguranje sa pokrićem rizika od teških bolestije namenjeno svima koji na vreme misle o svojoj budućnosti, zdravlju i svojim najbližima. Program pored osiguranja života pruža pokrće i za nasatank više teških bolesti, namenjen je svima koji žele kombinaciju štednje uz osiguranje zdravlja.
  • Štednja za decu kroz životno osiguranje koja će u budućnosti detetu obezbediti kvalitetno školovanje,ulaganje sa ovim ciljem i u korist dece uređeno je tako da ugovori ističu do detetove navršene 18-te ili 20-te godine života.
  • Životno osiguranje u slučaju smrti, riziko osiguranje daje finansijsku zaštitu slučaju smrti osiguranika jer se korisnicima osiguranja isplaćuje osigurana suma. Odnosi se samo na slučaj smrti i ne može se koristiti u svrhu štednje. Odnosi se kako na prirodnu smrt, tako i na smrt usled nezgode i bolesti. Često se koristi i za osiguranje stambenog kredita gde će u slučaju smrti osiguravajuća kuća isplatiti kredit.

  Detaljnije

 • Ko može sklopiti polisu životnog osiguranja?

  Životno osiguranje mogu sklopiti osobe od 15 do 65 godina života, s tim da osobe od 15 do 18 godina moraju imati punoletnog ugovarača osiguranja.

  Detaljnije

 • Na koji način mogu povećati /smanjiti premiju osiguranja?

  Povećanje/smanjenje premije osiguranja moguće je izvršiti početkom osiguravajuće godine. Ugovarač osiguranja je dužan podneti pismeni zahtev za povećanje/smanjenje premije osiguranja osiguravajućem društvu.

  Detaljnije

 • Šta se događa sa osiguranjem ukoliko nisam u mogućnosti redovno da plaćam premiju?

  60 dana nakon dospele premije osiguranja osiguravajuća kuća obaveštava klijenta o nastalom dugovanju. Ukolko se ono ne izmiri ni nakon 90 dana polisa se smatra raskinutom.

  Detaljnije

 • Zašto se u nekim slučajevima ne isplati otkup osiguranja?

  Otkupna vrednost se formira ako su plaćene najmanje 3 godine osiguranja. Osnova za obračun otkupne vrednosti je kapital ostvaren uplatom premija i kamatom. Isplaćuje se ukoliko ugovarač zatraži raskid ugovora o osiguranju u toku trajanja osiguranja. U početnim godinama trajanja osiguranja otkupna vrednost je manja od do tada ulaćenih premija zbog toga jer se deo premije upotrebio za pokriće rizika smrti i troškove zaključivanaj osiguranja. Sa isplatom otkupne vrednosti isplaćuje se i pripadajuća dobit koja je pripisana do tada.

  Detaljnije

 • Šta ako mi zatreba novac za vreme trajanja osiguranja?

  Ukoliko je ugovarač plaćao premiju minimalno 3 godine i ostvario otkupnu vrednost polise, može tražiti pozajmicu u otkupnoj vrednosti, odnosno isplatu osiguranog dela unapred. Nakon toga polisu može nastaviti da otplaćuje ili je rskinuti.

  Detaljnije

 • Šta znači indeksacija?

  Indeksacija je prilagođavanje osigurane sume tekućoj inflaciji. Tako se povećava premija osiguranja ali i osigurana suma. Kod polise životnog osiguranja indeksacija nije obavezna.

  Detaljnije

 • Šta je kapitalizacija polise?

  To znači da ugovarač osiguranja može prestati plaćati premiju, a na osnovu dotadašnjih uplata kreira se nova osigurana suma.

  Detaljnije

 • Na koji period se može zaključiti polisa životnog osiguranja?

  Osiguranje života moguće je zaključiti najmanje na jednu godinu, a najviše na 30 godina. Gornja starosna granica isteka osiguranja je za životno osiguranje je 70-ta ili 75-ta godina u zavisnosti od proizvoda osiguranja, a za slučaj invaliditeta 65-ta godina života.

  Detaljnije

 • Šta je pristupna starost osiguranika?

  Pristupna starost osiguranika je razlika između kalendarske godine početka osiguranja i godine rođenja osiguranika.

  Detaljnije

 • Šta je osigurani slučaj?

  Osigurani slučaj je budući i neizvestan događaj koji predstavlja ostvarenje rizika definisanih ugovorom o osiguranju.

  Detaljnije

 • Šta je osigurana suma?

  Osigurana suma je novčani iznos koji predstavlja visinu osiguravajućeg pokrića, odnosno iznos na koji je osiguranik osiguran. Zagarantovana je ugovorm o osiguranju i isplaćuje se korisniku osiguranja ako nastupi osigurani slučaj.

  Detaljnije

 • Šta je premija osiguranja?

  To je cena osiguranja, iznos koji je ugovarač osiguranja u obavezi da plaća osiguravajućoj kući. Plaćanje se može vršiti mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

  Detaljnije

 • Šta je vinkulacija polise?

  Ugovaranjem vinkulacije u korist trećeg lica, ugovarač prenosi pravo potraživanja po osnovu osiguranja u korist trećeg lica. Osiguravač je u obavezi ili da isplati osiguranu sumu trećem licu na koje glasi vinkulacija ili da pribavi saglasnost trećeg lica kako bi izvršio isplatu osigurane sume korisniku osiguranja.

  Detaljnije

 • Koje su najčešće vrste osiguranja koje banke zahtevaju za stambene kredite?

  Najčešće vrste osiguranja koje banke zahtevaju za stambene kredite su osiguranje nekretnine od požara i drugih rizika (osiguranje imovine) i osiguranje života dužnika (osiguranje od smrti).

  Detaljnije

 • Koje su najčešće vrste osiguranja za kredite za kupovinu automobila?

  Najčešće vrste osiguranja za kredite za kupovinu automobila su osiguranje od krađe i oštećenja vozila (kasko osiguranje), osiguranje od nezgode (putničko osiguranje) i osiguranje od gubitka posla (osiguranje prihoda).

  Detaljnije

 • Hipoteka

 • Šta je hipoteka?

  Hipoteka predstavlja založno pravo na nepokretnosti koje ovlašćuje poverioca da naplati svoje potraživanje prodajom nepokretnosti, u slučaju da dužnik ne isplati dug. Hipoteka predstavlja sredstvo obezbeđenja banci za plasirani stambeni kredit, ukoliko klijent ne bude u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze po kreditu, banka će se prodajom nekretnine naplatiti i namiriti svoje potraživanje.

  Nepokretnost na kojoj je uspostavljena hipoteka u vlasništvu je klijenta, odnosno kupca, tako da on u tom stanu može živeti, iznajmiti ga, pa čak i prodati.

  Predmet hipoteke može biti:

  1. Uknjižena nepokretnost koja se kupuje ili druga uknjižena nepokretnost koja nema tereta i svojom procenjenom vrednošću odgovara traženom iznosu kredita;
  2. Neuknjižena, 100% izgrađena nepokretnost za koju nije izdata Upotrebna dozvola;
  3. Neuknjižena nepokretnost u izgradnji (min. 80% izgrađenosti);
  4. Nepokretnost iz postupka legalizacije za koju je izdato Rešenje o naknadnom izdavanju građevinske i upotrebne dozvole. U svim navedenim slučajevima predmet hipoteke mora odgovarati vrednošću i ne sme imati upisanih tereta.

  Detaljnije

 • Šta je založna izjava?

  Založna izjava je izjava, odnosno saglasnost vlasnika stana da se na njegovoj nepokretnosti zasnuje hipoteka. Založnu izjavu sačinjava notar ili pravna služba banke, notar je solemnizuje, a potpisuje je prodavac nekretnine.

  Kada kupujete stan na kredit, na stanu koji kupujete uspostavlja se hipoteka radi obezbeđenja potraživanja banke. U praksi založna izjava se sačinjava i potpisuje neposredno pre overe ugovora o kupoprodaji neokretnosti i nju potpisuje prodavac koji je u tom trenutku i dalje vlasnik stana. Javni beležnik koji je sačinio založnu izjavu istu dostavlja nadležnoj službi za katastar nepokretnosti radi upisa hipoteke. U većini slučajeva odmah nakon dobijanja potvrde prijema dokumenta od strane katastra, banka je spremna da plasira kredit, sem u slučajevima kada je pravna služba banke definisala da je, zbog vrste nekretnine koja je predmet hipoteke, neophodno dostaviti rešenje o upisu hipoteke. U tom slučaju potrebno je da Katastar donese rešenje o upisu hipoteke (proces traje nekoliko dana ) i tada banka plasira sredstva stambenog kredita.


   

  Detaljnije

Zatvori

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!

Treba vam pomoć oko nečega?

Ne možete da nađete odgovor u našoj sekciji najčešće postavljanih pitanja?
Popunite formular ispod, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku.
Ili nas pozovite na: 011 44 25 000