Ko je korisnik osiguranja?

Korisnik osiguranja je osoba koju ugovarač osiguranja odredi za isplatu ugovorene naknade, kada se dogovdi osigurani slučaj.

U svojstvu ugovarača i korisnka osiguranja, najčešće se javlja jedno te isto lice, osiguranik. Zato se pojam korisnik osiguranja koristi kada je lice koje koristi osiguranje bilo van ugovora u trenutku zaključivanja polise. Ovo može biti čest slučaj koda zaključivanja polise životnog osiguranja.