Osiguranje

Najčešće vrste osiguranja za kredite za kupovinu automobila su osiguranje od krađe i oštećenja vozila (kasko osiguranje), osiguranje od nezgode (putničko osiguranje) i osiguranje od gubitka posla (osiguranje prihoda).
Najčešće vrste osiguranja koje banke zahtevaju za stambene kredite su osiguranje nekretnine od požara i drugih rizika (osiguranje imovine) i osiguranje života dužnika (osiguranje od smrti).
Ugovaranjem vinkulacije u korist trećeg lica, ugovarač prenosi pravo potraživanja po osnovu osiguranja u korist trećeg lica. Osiguravač je u obavezi ili da isplati osiguranu sumu trećem licu na koje glasi vinkulacija ili da pribavi saglasnost trećeg lica kako bi izvršio isplatu osigurane sume korisniku osiguranja.
To je cena osiguranja, iznos koji je ugovarač osiguranja u obavezi da plaća osiguravajućoj kući. Plaćanje se može vršiti mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.
Osigurana suma je novčani iznos koji predstavlja visinu osiguravajućeg pokrića, odnosno iznos na koji je osiguranik osiguran. Zagarantovana je ugovorm o osiguranju i isplaćuje se korisniku osiguranja ako nastupi osigurani slučaj.
Osigurani slučaj je budući i neizvestan događaj koji predstavlja ostvarenje rizika definisanih ugovorom o osiguranju.
Pristupna starost osiguranika je razlika između kalendarske godine početka osiguranja i godine rođenja osiguranika.
Osiguranje života moguće je zaključiti najmanje na jednu godinu, a najviše na 30 godina. Gornja starosna granica isteka osiguranja je za životno osiguranje je 70-ta ili 75-ta godina u zavisnosti od proizvoda osiguranja, a za slučaj invaliditeta 65-ta godina života.
To znači da ugovarač osiguranja može prestati plaćati premiju, a na osnovu dotadašnjih uplata kreira se nova osigurana suma.
Indeksacija je prilagođavanje osigurane sume tekućoj inflaciji. Tako se povećava premija osiguranja ali i osigurana suma. Kod polise životnog osiguranja indeksacija nije obavezna.
Ukoliko je ugovarač plaćao premiju minimalno 3 godine i ostvario otkupnu vrednost polise, može tražiti pozajmicu u otkupnoj vrednosti, odnosno isplatu osiguranog dela unapred. Nakon toga polisu može nastaviti da otplaćuje ili je rskinuti.
Otkupna vrednost se formira ako su plaćene najmanje 3 godine osiguranja. Osnova za obračun otkupne vrednosti je kapital ostvaren uplatom premija i kamatom. Isplaćuje se ukoliko ugovarač zatraži raskid ugovora o osiguranju u toku trajanja osiguranja. U početnim godinama trajanja osiguranja otkupna vrednost je manja od do tada ulaćenih premija zbog toga jer se deo premije upotrebio za pokriće rizika smrti i troškove zaključivanaj osiguranja. Sa isplatom otkupne vrednosti isplaćuje se i pripadajuća dobit koja je pripisana do tada.
60 dana nakon dospele premije osiguranja osiguravajuća kuća obaveštava klijenta o nastalom dugovanju. Ukolko se ono ne izmiri ni nakon 90 dana polisa se smatra raskinutom.
Povećanje/smanjenje premije osiguranja moguće je izvršiti početkom osiguravajuće godine. Ugovarač osiguranja je dužan podneti pismeni zahtev za povećanje/smanjenje premije osiguranja osiguravajućem društvu.
Životno osiguranje mogu sklopiti osobe od 15 do 65 godina života, s tim da osobe od 15 do 18 godina moraju imati punoletnog ugovarača osiguranja.
  • Štednja i sigurnost, karakteristično je da osiguravajuća kuća kod koje imate polisu osiguranu sumu isplaćuje za slučaj smrti kao i za doživljenje. Ona je kombinacija štednje i osiguranja života. U ovom programu, na njegovom isteku, osiguravač vam isplaćuje osiguranu sumu, jednokratno ili kroz rentu koja može biti vremenski ograničena ili doživotna, vi odlučujete. Pored štednje, mešovito osiguranje života pruža i značajnu finansijsku zaštitu porodici osiguranika u slučaju nezgode.
  • Štednja i zdravlje, životno osiguranje sa pokrićem rizika od teških bolestije namenjeno svima koji na vreme misle o svojoj budućnosti, zdravlju i svojim najbližima. Program pored osiguranja života pruža pokrće i za nasatank više teških bolesti, namenjen je svima koji žele kombinaciju štednje uz osiguranje zdravlja.
  • Štednja za decu kroz životno osiguranje koja će u budućnosti detetu obezbediti kvalitetno školovanje,ulaganje sa ovim ciljem i u korist dece uređeno je tako da ugovori ističu do detetove navršene 18-te ili 20-te godine života.
  • Životno osiguranje u slučaju smrti, riziko osiguranje daje finansijsku zaštitu slučaju smrti osiguranika jer se korisnicima osiguranja isplaćuje osigurana suma. Odnosi se samo na slučaj smrti i ne može se koristiti u svrhu štednje. Odnosi se kako na prirodnu smrt, tako i na smrt usled nezgode i bolesti. Često se koristi i za osiguranje stambenog kredita gde će u slučaju smrti osiguravajuća kuća isplatiti kredit.
Zato što je život neprocenjiv, ali i nepredvidiv. Polisa životnog osiguranja je odluka koja će nama i članovima naših porodica doneti sigurnu budućnost. Kroz programe životnog osiguranja postupno možemo stvoriti kapital za važne životne odluke poput školovanja dece, pokretanja sopstvenog biznisa, kupovine automobila ili nekretnine. Polisom životnog osiguranja štedimo i istovremeno ulažemo u svoju i sigurnost svoje porodice.

U skladu sa odredbama Zakona o osiguranju i Zakona o Narodnoj banci Srbije, nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja poveren je Narodnoj banci Srbije. Zakonom o osiguranju po prvi put je uvedena funkcija zaštite potrošača putem posredovana u rešavanju odštetnih zahteva radi sprečavanja sporova po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju kao i razmatranje prigovora na rad osiguravajućih kuća.

Korisnik osiguranja je osoba koju ugovarač osiguranja odredi za isplatu ugovorene naknade, kada se dogovdi osigurani slučaj.

U svojstvu ugovarača i korisnka osiguranja, najčešće se javlja jedno te isto lice, osiguranik. Zato se pojam korisnik osiguranja koristi kada je lice koje koristi osiguranje bilo van ugovora u trenutku zaključivanja polise. Ovo može biti čest slučaj koda zaključivanja polise životnog osiguranja.

Ugovarač osiguranja je lice koje polisu ugovara i zaključuje, a osiguranik može biti neko drugo lice. Osiguranik je korisnik osiguranja.

Pages

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!