Šta je premija osiguranja?

To je cena osiguranja, iznos koji je ugovarač osiguranja u obavezi da plaća osiguravajućoj kući. Plaćanje se može vršiti mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.