Ko vrši nadzor nad radom osiguravajućih kuća?

U skladu sa odredbama Zakona o osiguranju i Zakona o Narodnoj banci Srbije, nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja poveren je Narodnoj banci Srbije. Zakonom o osiguranju po prvi put je uvedena funkcija zaštite potrošača putem posredovana u rešavanju odštetnih zahteva radi sprečavanja sporova po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju kao i razmatranje prigovora na rad osiguravajućih kuća.