Šta je vinkulacija polise?

Ugovaranjem vinkulacije u korist trećeg lica, ugovarač prenosi pravo potraživanja po osnovu osiguranja u korist trećeg lica. Osiguravač je u obavezi ili da isplati osiguranu sumu trećem licu na koje glasi vinkulacija ili da pribavi saglasnost trećeg lica kako bi izvršio isplatu osigurane sume korisniku osiguranja.