Da li građani mogu dobiti izveštaj Kreditnog biroa za sopstvene potrebe?

Građani za sopstvene potrebe mogu dobiti Lični izveštaj radi uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka radi eventualne reklamacije na tačnost podataka.