Dokumentacija potrebna za refundaciju PDV-a

Kupac, nakon što u potpunosti isplati kupoprodajnu cenu stana, od prodavca koji je privredno društvo dobija potvrdu da je u celosti isplatio iznos. Zahtev za povraćaj PDV-a predaje se nadležnoj poreskoj upravi (obrazac RFN). Pravilnik ne određuje rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a.

Osim zahteva neophodno je priložiti i sledeće dokumente:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Uverenje o državljanstvu
  3. Dokaz o prebivalištu (lična karta ili prijava boravka)
  4. Overena kopija Ugovora o kupoprodaji
  5. Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazana visina PDV-a
  6. Dokaz da je ugovorena cena stana u potpunosti isplaćena – potvrda prodavca
  7. Overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan koja se daje na obrascu IKPS PDV

Potrebna dokumentacija za refundaciju (povraćaj) PDV-a ako kupac podnosi zahtev za refundaciju i za članove domaćinstva:

  1. Dokaz o srodstvu (izvod iz matične knjige venčanih za supružnika koji nije sstariji od 6 meseci, original ili overena fotokopija, izvod iz matične knjige rođenih za decu original ili overena fotokopija).
  2. Overena fotokopija lične karte za sve članove domaćinstva ili uverenje o prebivalištu, original ili overena fotokopija.
  3. Poresko uverenje izdato od nadležnog organa lokalne samouprave da li se podnosilac zahteva vodi ili ne kao obveznik poreza na imovinu od 01.07.2006 godine.

Nadležni poreski organ po sprovedenom postupku kontrole i ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV-a.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!

DA LI ŽELITE DA VAM POMOGNEMO OKO VAŠEG KREDITA?

Uz podršku Kreditnog Savetnika i naše savete dobićete informaciju o trenutno najpovoljnijim i najjeftinijim keš kreditima, stambenim kreditima kao i auto kreditiima na tržištu: Kontaktirajte nas ili pozovite na 011 44 25 000