Kamata

Kamatni rizik je rizik promene kamatne stope u toku otplate kredita što direktno dovodi do promene visine rate kredita. Obaveze prema banci po osnovu uzetog kredita sastoje se u periodičnom (mesečnom) otplaćivanju rata. Ratu čini određeni deo glavnice i pripadajuće kamate.

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava tokom grejs perioda, odnosno u periodu između odobravanja kredita i otplate prve rate kredita.

Najčešće se obračunava kao jednokratna procentualna naknada.

Razlika između KONFORMNE i PROPORCIONALNE metode obračuna kamatne stope je u tome što se konformna primenjuje kao složeni kamatni račun, odnosno kamata na kamatu, a proporcionalni kao prosta kamatna stopa.

EURIBOR ili evropska međubankarska stopa predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu. Vrednost EURIBORa se svakodnevno utvrđuje.

EKS je skraćenica za efektivnu kamatnu stopu, ona podrazumeva nominalnu kamatu i uključuje sve dodatne troškove (procenitelji, notar, katastar, osiguranja) koje klijent ima do momenta realizacije kredita.

NKS je skraćenica za nominalnu kamatnu stopu .To je ona kamatna stopa koju određuje banka, odnosno cena po kojoj ćete platiti korišćenje sredstva stambenog kredita.

Kamata je cena koja se plaća za korišćenje sredstava banke, ukoliko je izražena u procentima govorimo o kamatnoj stopi.