Kamata

Efektivna kamatna stopa (EKS) se izračunava uzimajući u obzir sve troškove i naknade povezane sa kreditom, uključujući nominalnu kamatnu stopu, provizije, osiguranje i druge troškove. EKS pruža celokupnu sliku troškova kredita.
Kamata kod revolving kreditnih kartica se obično obračunava na dnevnoj osnovi i zavisi od neplaćenog duga na računu. Kamata se obračunava prema određenoj kamatnoj stopi i dodaje se na otvoreni saldo na kraju svakog obračunskog perioda.
Kamatna stopa na stambene kredite određuje se na osnovu više faktora. Prvi faktor je politika centralne banke i trenutne tržišne kamatne stope. Drugi faktor je rizik kredita, koji obuhvata procenu kreditne sposobnosti klijenta, visinu kredita u odnosu na vrednost nekretnine (loan-to-value ratio) i dužinu roka otplate. Treći faktor je konkurencija na tržištu, tj. kamatne stope koje nude druge banke.
Efektivna kamatna stopa (EKS) uzima u obzir ne samo nominalnu kamatnu stopu, već i sve dodatne troškove kredita, kao što su naknade za obradu, provizije i druge troškove. EKS daje realniju sliku o ukupnim troškovima kredita.

Kamatni rizik je rizik od promene kamatne stope u toku otplate kredita što direktno dovodi do promene iznosa rate kredita. Vaše obaveze prema banci po osnovu kredita koji ste uzeli sastoje se u periodičnom (mesečnom) otplaćivanje rata. Ratu čini deo glavnice i pripadajuće kamate.

Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom visina rate zavisi od promene kamatne stope (te promene su uslovljene kretanjem referentnih vrednosti, Euribora ili Belibora). To je razlog zbog čega se kod uzimanja ovakvih kredita preuzima i kamatni rizik, odnosno rizik od povećanja troškova u slučaju povećanja kamatne stope.

Kretanja su moguća i u suprtnom pravcu tako da je moguće i da vaša rata bude manja ukoliko se referentne vrednosti snižavaju.

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava tokom grejs perioda, odnosno u periodu između odobravanja kredita i otplate prve rate kredita.

Najčešće se obračunava kao jednokratna procentualna naknada.

Razlika između KONFORMNE i PROPORCIONALNE metode obračuna kamatne stope je u tome što se konformna primenjuje kao složeni kamatni račun, odnosno kamata na kamatu, a proporcionalni kao prosta kamatna stopa.

Kada je u pitanju kredit koji klijent uzima kod banke, efektivna kamatna stopa će biti veća pri korišćenju proporcionalne metode, jer se tada kamatna stopa obračunava na osnovno zaduženje a ne na otplaćeni deo kredita.

Banke za obračun kamate koriste proporcionalni metod obračuna kamate, a u okviru mesečne rate otplaćuje deo glavnice i deo pripadajuće kamate.

EURIBOR ili evropska međubankarska stopa predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu. Vrednost EURIBORa se svakodnevno utvrđuje.

EKS je skraćenica za efektivnu kamatnu stopu, ona podrazumeva nominalnu kamatu i uključuje sve dodatne troškove (procenitelji, notar, katastar, osiguranja) koje klijent ima do momenta realizacije kredita. Banke su zakonski obavezne da vam predoče i upoznaju vas sa tim troškovima kao i da transparentno iskažu EKS.

NKS je skraćenica za nominalnu kamatnu stopu .To je ona kamatna stopa koju određuje banka, odnosno cena po kojoj ćete platiti korišćenje sredstva stambenog kredita.

Kamata je cena koja se plaća za korišćenje sredstava banke, ukoliko je izražena u procentima govorimo o kamatnoj stopi. Visina kamatne stope zavisi od vrste kredita, roka na koji se sredstva ustupaju, sredstava obezbeđenja kredita, naplate potraživanja, uslova na tržištu, konkurencije, stope inflacije, kreditnog rejtinga zemlje.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!