Šta se podrazumeva pod interkalarnom kamatom?

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava tokom grejs perioda, odnosno u periodu između odobravanja kredita i otplate prve rate kredita.

Najčešće se obračunava kao jednokratna procentualna naknada.