Šta znači kamatni rizik?

Kamatni rizik je rizik promene kamatne stope u toku otplate kredita što direktno dovodi do promene visine rate kredita. Obaveze prema banci po osnovu uzetog kredita sastoje se u periodičnom (mesečnom) otplaćivanju rata. Ratu čini određeni deo glavnice i pripadajuće kamate. Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom, visina rate zavisi od promene kamatne stope i to je razlog zbog čega se prilikom uzimanja ovakvih kredita preuzima i kamatni rizk tj. rizik povećanja troškova u slučaju povećanja kamatne stope.