Keš krediti

Revolvirajući kredit je vrsta kredita koja vam omogućava da pozajmite novac do određenog limita, plaćate kamatu samo na iznos koji koristite, a kako otplaćujete dug, taj novac ponovo postaje dostupan za korišćenje. Ovaj tip kredita je fleksibilan i može se koristiti za različite svrhe. Ova vrsta kredita u ponudi je za pravna lica.
Kamatna stopa kod keš kredita se obično određuje na osnovu faktora kao što su kreditna istorija, iznos pozajmice, rok otplate i trenutne kamatne stope na tržištu.
Prednosti ranih otplata keš kredita mogu uključivati smanjenje ukupnih troškova kamate, brže oslobađanje od duga, povećanje kreditne sposobnosti i mogućnost uzimanja novih kredita u budućnosti.
Procena kreditne sposobnosti prilikom apliciranja za keš kredit obično se vrši na osnovu analize mesečnih prihoda, postojećih dugova, troškova života i drugih finansijskih faktora. Banke koriste različite metode za utvrđivanje kreditne sposobnosti.
Prednosti keš kredita u odnosu na pozajmice od porodice ili prijatelja uključuju formalan proces odobravanja, jasno definisane uslove otplate, zaštitu privatnosti i mogućnost izgradnje ili poboljšanja kreditne istorije.
Najčešće namene keš kredita mogu uključivati plaćanje neočekivanih troškova, renoviranje doma, putovanja, školovanje, kupovinu tehničkih uređaja ili drugih ličnih potreba.
Da, moguće je refinansirati keš kredit. To podrazumeva uzimanje novog kredita sa povoljnijim uslovima kako bi se otplatio prethodni kredit i/ili smanjila mesečna rata, obezbedila dodatna gotovina ili prelazak sa varijabilne na fiksnu kamatnu stopu i obrnuto.
Otplata keš kredita se vrši u obliku mesečnih rata koje uključuju deo glavnice i kamate. Period otplate i uslovi zavise od dogovora sa bankom prilikom uzimanja kredita.
Iznos keš kredita koji se može dobiti obično se određuje na osnovu faktora kao što su mesečna primanja, kreditna sposobnost, druge finansijske obaveze i politika banke.
Prednosti keš kredita u poređenju sa kreditnim karticama uključuju niže kamatne stope, mogućnost fiksne otplate u unapred definisanom periodu, fleksibilnost u izboru iznosa i dužine otplate, kao i mogućnost većeg iznosa pozajmice.
Keš krediti su vrsta kredita gde banka odobrava pozajmicu klijentu u gotovini, a iznos se može koristiti za razne svrhe, kao što su renoviranje doma, putovanje, plaćanje visokih troškova ili druge lične potrebe.

Osiguranje keš kredita podrazumeva nemogućnost otplate kredita usled:

  • Gubitka zaposlenja korisnika kredita
  • Trajnog invaliditeta korisnika kredita (više od 50%) koji je nastao kao posledica nesrećnog slučaja ili nezgode
  • Smrti korisnika kredita, koja je nastupila kao posledica nesrećnog slučaja ili nezgode.

Na tržištu možemo naići na ponude banaka koje besplatno obezbeđuju osiguranje kredita ili one kod kojih polisa ovakvog osiguranja košta simbolično i otplaćuje se na mesečnom nivou ili jednokratno.

Kada su u pitanju gotovinski krediti za penzionere premija osiguranja je skuplja.

Kredit se u svakom trenutku može prevremeno otplatiti, delimično ili potpuno, podnošenjem pisanog zahteva banci. Sama uplata na partiju kredita bez podnošenja pisanog zahteva ne smatra se zahtevom za prevremenu otplatu.

Po Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga klijenti nemaju nikakvu vrstu naknade ili penala koje su obavezni platiti banci po osnovu prevremne otplate gotovinskih ili kredita za refinaniranje.

Maksimalni rok za otplatu keš kredita od januara 2021. godine je 71 mesec.

Kraći rokovi su uvedeni kako bi se sprečila prezaduženost fizičkih lica. Pošto je period otplate šest godina umesto ranijih osam ili deset, klijenti banaka mogu da se zaduže manjim sumama kako bi se uklopili u propise o opterećenosti zarade, a to je da dug banci ne može biti veći od 60% mesečne zarade.

Za keš kredite, kao i za sva druga zaduženja, banka polazi od obračuna kreditne sposobnosti u odnosu na visinu mesečne zarade, postojećih zaduženja i željenog roka otplate. Banka pravi kalkulaciju do kog iznosa se klijent može zadužiti po ovom proizvodu.

Obzirom da je rok na koji se gotovinski kredit odobrava ograničen na 71 mesec, banka u skladu sa svojom poslovnom politikom donosi odluku o maksimalnom iznosu koji se može odobriti određenom segmentu klijenata (segmentacija zavisi od visine plate) na ime gotovinskog kredita ili kredita za refinansiranje.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!