Šta je LTV racio?

LTV racio (loan–to–value ratio) predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine koja se kupuje i koja se stavlja pod hipoteku, pomnožen sa 100.

Ako predmet kupovine nije ujedno i predmet hipoteke, LTV racio predstavlja odnos između iznosa kredita banke i procenjene vrednosti nekretnine nad kojom se uspostavlja hipoteka pomnožen sa 100.

Tarifa Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita

Visina premije osiguranja

Model 1 – nekretnina koja se kupuje je istovremeno i nekretnina na koju se uspostavlja hipoteka.

LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine koja se kupuje i stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100.

Model 2 – nekretnina nad kojom se uspostavlja hipoteka nije nekretnina koja je predmet kupovine.

LTV racio predstavlja odnos iznosa kredita banke i procenjene vrednosti nekretnine nad kojom se uspostavlja hipoteka pomnožen sa 100.

Valutna indeksacija kredita

LTV≤70

70<LTV≤80

80<LTV≤90

EUR

1,50%

2,50%

3,50%

CHF

1,95%

2,95%

3,95%

RSD

1.35%

2.35%

3.35%