Anuitet

Anuitet, odnosno redovna rata, je najčešće mesečna isplata novčanog iznosa sastavljenog od dela glavnice i dela kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi koju klijent mora da plati na ime postepene otplate kredita.