Hipoteka

Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti koje ovalašćuje poverioca (banku) da ako dužnik ne isplati dug o dospelosti, zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnosti. Hipoteka nastaje trenutkom upisa u Reistar nepokretnosti.