Jemstvo

Jemstvo je način osiguranja plaćanja duga kod kog se treće lice obavezuje da će poveriocu u određenom roku, pod određeniim uslovima platiti dug dužnika.