Kamata

Kamata je naknada u novcu za pozajmljena sredtsva koje zajmoprimac plaća zajmodavcu. Izražena je procentualno i smatra se cenom novca koju dužnik plaća banci za privremeno korišćenje ustupljenog novca ili kapitala.