Korisnik osiguranja

Korisnik osiguranja je pravno ili fizičko lice kojem pripada naknada iz osiguranja. Kada je korisnik osiguranja istovremeno i ugovarač, tada govorimo o jednom licu. Kod ugovora o osiguranju u svoje ime, a za tuđ račun, ugovrač osiguranja nije ujedno i korisnik osiguranja. Ugovorom o osiguranju definiše se na koji način se korisnik osiguranja određuje.U osiguranju života su česte siuacije kada je korisnik osiguranja treće lice.