Slovo A - Rečnik pojmova

A | E | G | H | I | J | K | L | M | N | S | V | Z

Anuitet

Anuitet, odnosno redovna rata, je najčešće mesečna isplata novčanog iznosa sastavljenog od dela glavnice i dela kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi koju klijent mora da plati na ime postepene otplate kredita.