Slovo M - Rečnik pojmova

A | E | G | H | I | J | K | L | M | N | S | V | Z

Metod obračuna

Metod obračuna, razlika između konformne i proporcionalne metode obračuna kamatne stope je u tome što se konoformna primenjuje kao složeni kamatni račun odnosno kamata na kamatu, a proporcionalna kao prosta kamatna stopa. Konformna kamatna stopa je metod po kom se dobija isti iznos kamate bez obzira na to da li se kamata obračunava jedanut na kraju perioda otplate ili više puta u toku otplate kredita. Proporcionalnom kamatnom stopom dobija se različit iznos kamate. Kada su u pitaju krediti, povoljnija za obračun je konformna metoda koja se uglavnom i primenjuje.

Menica

Menica je hartija od vrednsoti čiji sadržj je novčano potraživanje. Izdavalac menice (trasant) izdaje bezuslovni nalog drugom licu (trasatu) da korisniku isprave (remitentu) isplati određenu svotu novca ili sam izdavalac obećava da će izvršiti isplatu.

Menična izjava

Menična izjava je dokument kojim se potpisana menica vezuje za konkretan ugovor o zajmu, tačnije ugovor o kreditu.