Slovo K - Rečnik pojmova

A | E | G | H | I | J | K | L | M | N | S | V | Z

Kamata

Kamata je naknada u novcu za pozajmljena sredtsva koje zajmoprimac plaća zajmodavcu. Izražena je procentualno i smatra se cenom novca koju dužnik plaća banci za privremeno korišćenje ustupljenog novca ili kapitala.

Korisnik osiguranja

Korisnik osiguranja je pravno ili fizičko lice kojem pripada naknada iz osiguranja. Kada je korisnik osiguranja istovremeno i ugovarač, tada govorimo o jednom licu. Kod ugovora o osiguranju u svoje ime, a za tuđ račun, ugovrač osiguranja nije ujedno i korisnik osiguranja. Ugovorom o osiguranju definiše se na koji način se korisnik osiguranja određuje.U osiguranju života su česte siuacije kada je korisnik osiguranja treće lice.

Da li znate da je naša usluga za Vas besplatna?

Ostavite Vaš broj telefona i rešićemo sve Vaše nedoumice oko kredita!